Klauzule abuzywne w Umowach Kredytowych. Czym są?

Pojęcie niedozwolonych postanowień umownych (inaczej klauzule abuzywnych) zostało uregulowane w art. 3851 § 1 Kodeksy Cywilnego. Zgodnie z powyższym przepisem konsumenta nie wiążą te postanowienia umowy, które nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione, kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy. Aby można było mówić o klauzuli abuzywnej wszystkie powyższe przesłanki muszą występować łącznie.

Za nie uzgodnione indywidualnie uznaje się te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu.
W szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta.

Tak właśnie było w przypadku umów kredytowych dotyczących kredytu w CHF. Bank przygotowywał Umowę Kredytową w formie gotowego wzorca umowy. Wzorzec ten był tworzony jednostronnie przez Bank, bez negocjacji treści zapisów z kontrahentem. Nawet gdy klienci zgłaszali pewne zastrzeżenia co do treści zapisów w Umowie Kredytowej, pracownicy Banku podnosili argument, że Umowy z Bankiem nie można zmieniać. W rzeczywistości jednak każdą umowę można, a nawet powinno się  negocjować.

Banki wykorzystywały swoją pozycję, znajomość przepisów oraz bardzo często niewiedzę potencjalnych kredytobiorców i przedstawiły oferty zabezpieczające jedynie interesy Banku. W konsekwencji Kredytobiorcy stawali przed wyborem: podpisać umowę w zaproponowanej przez Bank formie lub zrezygnować z kredytu. Podpisane przez Kredytobiorców umowy kredytu były korzystne jedynie dla Banku i powodowały, że Kredytobiorcy stawali się posiadaczami niespłacalnych kredytów w walutach obcych. Kredyty te były poddawane podwójnej waloryzacji, w dodatku w oparciu o wewnętrzne kursy Banków, które rażąco odbiegały od kursu rynkowego.

Klauzule abuzywne nie wiążą kontrahenta, jednakże strony są związane umową w pozostałym zakresie. W przypadku Umów Kredytowych, wyeliminowanie klauzul abuzywnych z Umowy Kredytowej sprawia, że cała istota umowy zostaje naruszona, a więc taka umowa może zostać uznana przez sąd za nieważną.

W Kancelarii Rachelski & Wspólnicy analitycy codziennie dokonują analiz prawnych Umów Kredytowych i sprawdzają zawarte w nich zapisy pod kątem zgodności z przepisami. Jeżeli  w Umowie Kredytowej znajdują się klauzule abuzywne, stanowi to podstawę do tego, aby wytoczyć Bankowi powództwo. Klauzule abuzywne, które znajdują się w Umowach Kredytowych związane są między innymi z mechanizmem waloryzacji, a skoro postanowienia te nie wiążą, oznacza to, że bank wykorzystując ten mechanizm pobierał od Kredytobiorców kwoty bez podstawy prawnej.

Listę klauzul abuzywnych kredytów walutowych mogą Państwo znaleźć pod linkiem: https://rf.gov.pl/wp-content/uploads/2021/06/Mapa-Klauzul-aktualizacja-na-07.06.2021.pdf

Autor: Oliwia Grzelak, Młodszy Prawnik w Kancelarii Rachelski i Wspólnicy.

 

Poprzedni wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z mBank S.A.
Następny wpis
Rekordowa wygrana z bankiem Deutsche Bank Polska S.A.
Menu