Klauzula RODO - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

Klauzula informacyjna dla osoby wchodzącej na stronę www

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna Spółka jawna, 00-675 Warszawa, ulica Koszykowa 54 (dalej „Kancelaria”).

Wchodząc na naszą stronę internetową z zamiarem przesłania do nas Twojego zapytania zmierzającego do uzyskania porady prawnej w sprawach dotyczących Twojej osoby, w tym w sprawach dotyczących tzw. kredytów frankowych lub kredytów WIBOR, bądź w celu zapoznania się z naszą ofertą, a także w celu umożliwienia nam przekazania Tobie informacji związanych z Twoim zapytaniem, czy przesłania dokumentów rekrutacyjnych w związku z prowadzoną rekrutacją powierzasz Kancelarii swoje dane osobowe, które podlegają przetwarzaniu. Dlatego też chcemy poinformować Ciebie o zasadach, na jakich Twoje dane osobowe będą przetwarzane, dlaczego będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych, a także jakie prawa przysługują Tobie w stosunku do tych danych. Dzięki temu lepiej poznasz zasady przetwarzania Twoich danych, a także pogłębisz wiedzę na temat przysługujących Tobie praw związanych z Twoimi danymi. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy Ciebie, co następuje:

Klauzule do formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane Rozporządzenie RODO) w związku z zawartą pomiędzy nami umową informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna Spółka jawna z siedzibą w Warszawie, 00-675 Warszawa, Koszykowa 54, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000878779.
 2. Możesz kierować dowolne pytania, uwagi lub wnioski dotyczące Twoich danych osobowych na nasz adres: [email protected]. Niezależnie od tego możesz również wysyłać swoje uwagi pocztą tradycyjną na nasz adres: 00-675 Warszawa, ul. Koszykowa 54 lub telefonicznie na numer: (22) 463 47 14.
 3. Twoje dane osobowe pozyskane przy wykorzystujemy w następujących celach:
  • komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość, kierowania do Ciebie treści marketingowych (marketing bezpośredni) co jest podyktowane uzasadnionym prawnie interesem Administratora (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia RODO);
  • tworzenia na nasze wewnętrzne potrzeby zestawień, analiz oraz statystyk w okresie obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy, co jest podyktowane uzasadnionym prawnie interesem Administratora (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia RODO);
  • związanych z potencjalną możliwością zaistnienia sporu między Tobą a Administratorem (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia RODO).
 4. Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom, które wspierają nas w bieżącej działalności takim jak: firmy informatyczne obsługujące nasze systemy informatyczne lub udostępniające narzędzia informatyczne, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi rachunkowo – księgowe, umowy doradcze, audytowe, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi prawnicze jako nasi podwykonawcy, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską w związku z przekazywaną korespondencją, podmioty prowadzące działalność w zakresie realizacji płatności np. banki w związku z realizacją płatności.
 5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do czasu zakończenia komunikacji z Tobą, a w przypadku działań marketingowych do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu. Okres ten może zostać każdorazowo przedłużony, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takim roszczeniami przez Administratora. Po upływie okresów przechowania Twoje dane osobowe zostaną usunięte.
 7. Posiadasz nieograniczone prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym udzielenia informacji o przetwarzaniu danych lub uzyskania ich kopii. Masz także prawo sprostowania nieprawidłowych danych, usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania.
 8. W razie gdybyś uznał, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania z nami kontaktu i dalszej komunikacji z Tobą. Jeśli nie podasz swoich danych wysłanie formularza nie będzie możliwe.
 10. Na podstawie Twoich danych nie będziemy podejmować decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Klauzule do formularza rekrutacyjnego

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane Rozporządzenie RODO) w związku z zamiarem pozyskania Twoich danych osobowych dla celów rekrutacji niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna Spółka jawna z siedzibą w Warszawie, 00-675 Warszawa, ul. Koszykowa 54, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000878779.
 2. Możesz kierować dowolne pytania, uwagi lub wnioski dotyczące Twoich danych osobowych na nasz adres: [email protected]. Niezależnie od tego możesz również wysyłać swoje uwagi pocztą tradycyjną na nasz adres: 00-675 Warszawa, ul. Koszykowa 54 lub telefonicznie na numer: (22) 463 47 14.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach obecnej i/lub przyszłych rekrutacji na stanowiska związane z obsługą prawną, administracyjną bądź marketingową. Przetwarzanie Twoich danych będzie obejmowało ocenę Twoich kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które aplikujesz.
 4. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa pracy (art. 221 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (t.j. Dz. U z 2014 r, poz. 1502 ze zm.) w zakresie danych niezbędnych do zawarcia umowy o pracę takich jak: imię i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Jeśli w liście motywacyjnym, życiorysie lub swojej ofercie pracy przekazujesz nam z własnej inicjatywy inne dane niż wymienione powyżej (np. swój wizerunek, adres e-mailowy, numer telefonu) to przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Artykułu 6 ust.1 pkt a Rozporządzenia RODO – tzn. w tym zakresie przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Przetwarzanie Twoich danych może również odbywać się ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora w ocenie Twoich umiejętności, kwalifikacji i zdolności koniecznych na stanowisku, na które rekrutujemy – Artykułu 6 ust.1 pkt f Rozporządzenia RODO.
 5. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą również: podmioty świadczące usługi pocztowe oraz firmy kurierskie w przypadku kierowania do Ciebie pisemnej korespondencji dotyczącej prowadzonej rekrutacji, a także nasi dostawcy usług IT.
 6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 7. Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, a jeśli natomiast wyrazisz zgodę na to, aby Twoje dane były przetwarzane również dla potrzeb przyszłych rekrutacji, Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez okres 6 miesięcy od wyrażenia przez Ciebie zgody.
 8. Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania. Masz również prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie Twoich danych. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody (tj. dane przekazane przez Ciebie w liście motywacyjnym, życiorysie (CV), przesłanej ofercie pracy, inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, z tym, że pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez oświadczenie o wycofaniu zgody wysłane na nasz adres korespondencyjny lub na nasz adres e-mailowy.
 9. W razie gdybyś uznał, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenie RODO masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów Kodeksu Pracy jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 11. Na podstawie Twoich danych nie będziemy podejmować decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Prosimy Cię również o zamieszczenie w swoich dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych (w szczególności CV i formularzu aplikacyjnym) przez Administratora danych Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna Spółka jawna z siedzibą w Warszawie, 00-675 Warszawa, ul. Koszykowa 54 w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Jeśli wyrażasz również zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji prosimy Cię również o zamieszczenie w sowich dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych (w szczególności CV i formularzu aplikacyjnym) przez Administratora danych Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna Spółka jawna z siedzibą w Warszawie, 00-675 Warszawa, ul. Koszykowa 54 w celu przeprowadzenia obecnego i przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.