Wygrany Prawomocny wyrok z Raiffeisen Bank - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

25 kwietnia 2022

Anna Domin

Wygrany Prawomocny wyrok z Raiffeisen Bank

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny  po rozpoznaniu  sprawy z powództwa przeciwko Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu o ustalenie i zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z  dnia 30 marca 2021 r., sygn. akt XXV C 2709/18  uznał umowę za nieważną. Zmienił wyrok w następujących punktach: I. zmienia […]

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny  po rozpoznaniu  sprawy z powództwa
przeciwko Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu o ustalenie i zapłatę na skutek apelacji pozwanego
od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z  dnia 30 marca 2021 r., sygn. akt XXV C 2709/18  uznał umowę za nieważną.
Zmienił wyrok w następujących punktach:

I. zmienia zaskarżony wyrok w punktach drugim i trzecim w ten sposób, że oddala powództwo o zapłatę odsetek liczonych od 21 kwietnia 2022 r. do dnia zapłaty i zastrzega, że pozwanemu służy prawo powstrzymania się ze spełnieniem świadczeń zasądzonych w tych punktach do czasu zaoferowania przez powodów zwrotu kapitału z umowy kredytu, zawartej przez powodów z EFG Eurobank Ergasias SA 14 marca 2008 r., w kwocie 280.000 zł lub zabezpieczenia roszczenia o zwrot tej kwoty;
II. oddala apelację w pozostałej części;
III. zasądza od pozwanego na rzecz powodów 8100 zł (osiem tysięcy sto złotych) tytułem kosztów instancji odwoławczej.

wyrok