27 kwietnia 2022

Anna Domin

Wygrana przeciwko PKO Bank Polski

Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu S.A. z siedzibą w Warszawie uznał umowę kredytową za nieważną. Zasądził od pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 1.163.260,63 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 18.07.2020r. […]

Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu S.A. z siedzibą w Warszawie uznał umowę kredytową za nieważną. Zasądził od pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 1.163.260,63 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 18.07.2020r. do dnia zapłaty. Zasądził również od pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 11.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 10.800,00 zł  tytułem kosztów zastępstwa procesowego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.