Wygrana przeciwko PKO Bank Polski

Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu S.A. z siedzibą w Warszawie uznał umowę kredytową za nieważną. Zasądził od pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 1.163.260,63 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 18.07.2020r. do dnia zapłaty. Zasądził również od pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 11.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 10.800,00 zł  tytułem kosztów zastępstwa procesowego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.

 

Poprzedni wpis
Wygrana przeciwko Bank Millennium S.A.
Następny wpis
Prawomocny wyrok z mBank S.A.
Menu