Wygrana przeciwko mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w składzie: przewodnicząca sędzia SO Anna Błażejczyk, protokolant protokolant sądowy Patrycja Smolińska po rozpoznaniu 28 lipca 2021 r. w Warszawie na rozprawie sprawie przeciwko mBank SA w Warszawie, uznał umowę kredytu waloryzowanego za nieważną. 

Zasądził od mBank SA w Warszawie na rzecz naszego klienta kwotę 257 408, 74 zł. ( z ustawowymi odsetkami za opóźnienie płatnymi od 10 września 2020 r. do dnia zapłaty. Zasądził także od mBank SA w Warszawie solidarnie na rzecz powodów kwotę 11 817zł. za koszty procesu i nakazał pobrać od mBank SA w Warszawie na rzecz Skarbu Państwa- Sądu Okręgowego
w Warszawie kwotę 11 871zł. tytułem uzupełnienia nieuiszczonej opłaty sądowej od pozwu.

 

Poprzedni wpis
Umowa nieważna przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki SA
Następny wpis
Wygrana przeciwko mBank S.A.
Menu