Wygrana przeciwko mBank S.A. - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

17 sierpnia 2021

Anna Domin

Wygrana przeciwko mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w składzie: przewodnicząca sędzia SO Anna Błażejczyk, protokolant sekretarz sądowy Amanda Mioduszewska  po rozpoznaniu 3 sierpnia 2021 r. w Warszawie na rozprawie sprawy przeciwko mBank S.A. w Warszawie ustalił, że nieważna jest umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych, waloryzowana kursem CHF, zawarta w 2008 r. Zasądził od […]

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w składzie: przewodnicząca sędzia SO Anna Błażejczyk, protokolant sekretarz sądowy Amanda Mioduszewska  po rozpoznaniu 3 sierpnia 2021 r. w Warszawie na rozprawie sprawy przeciwko mBank S.A. w Warszawie ustalił, że nieważna jest umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych, waloryzowana kursem CHF, zawarta w 2008 r.

Zasądził od mBank SA w Warszawie na rzecz klienta 352 979,30 zł.  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie płatnymi od 326 496,87 zł. od 26 listopada 2017 r. do dnia zapłaty i od 26 482,43zł.  od 11 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty. Zasądził od mBank SA w Warszawie na rzecz klienta 11817zł.  za koszty procesu i nakazał pobrać od mBank SA w Warszawie na rzecz Skarbu Państwa- Sądu Okręgowego w Warszawie 16 649 zł. (szesnaście tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych) tytułem uzupełnienia nieuiszczonej opłaty sądowej od pozwu.