29 listopada 2021

Anna Domin

Wygrana przeciwko Fortis Bank Polska S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2021 roku w Warszawie na rozprawie sprawy przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. ( wcześniej umowa Fortis Bank Polska S.A.)  z siedzibą w Warszawie stwierdził nieważność umowy kredytu hipotecznego. Zasądził na rzecz pozwanego kwotę 168.434,01 zł  oraz kwotę 51.326,98 CHFwraz […]

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2021 roku w Warszawie na rozprawie sprawy
przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. ( wcześniej umowa Fortis Bank Polska S.A.)  z siedzibą w Warszawie stwierdził nieważność umowy kredytu hipotecznego. Zasądził na rzecz pozwanego kwotę 168.434,01 zł  oraz kwotę 51.326,98 CHFwraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od ww. kwot od dnia 29 kwietnia 2021 roku do dnia zapłaty.  Zasądził również od pozwanego na rzecz powódki kwotę 11.817 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty, tytułem zwrotu kosztów procesu.