30 marca 2022

Anna Domin

Wygrana przeciwko Bankowi BPH SA

Sąd Okręgowy w Koszalinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu  sprawy przeciwko Bankowi BPH SA z siedzibą w Gdańsku ustalił, że umowa kredytu zawarta pomiędzy stronami jest nieważna. Zasądził od pozwanego Banku  na rzecz powódki: – 239.807,62 zł (dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedem złotych 62/100) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 sierpnia […]

Sąd Okręgowy w Koszalinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu  sprawy przeciwko Bankowi BPH SA z siedzibą w Gdańsku ustalił, że umowa kredytu zawarta pomiędzy stronami jest nieważna. Zasądził od pozwanego Banku  na rzecz powódki:
– 239.807,62 zł (dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedem złotych 62/100) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 sierpnia 2020r. do dnia zapłaty;
– 24.758,89zł (dwadzieścia cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 89/100) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 czerwca 2021r. do dnia zapłaty.