23 sierpnia 2021

Anna Domin

Wygrana naszej Kancelarii przeciwko mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, w składzie: przewodniczący: sędzia Edyta Sornat-Unisk, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym  w dniu 23 sierpnia 2021 r. w Warszawie sprawy przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ustalił, że umowa pomiędzy stronami jest nieważna. Zasądził na rzecz klienta od pozwanego mBank S.A. z siedzibą w Warszawie  kwotę 174.224,09 […]

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, w składzie: przewodniczący: sędzia Edyta Sornat-Unisk, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym  w dniu 23 sierpnia 2021 r. w Warszawie sprawy przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ustalił, że umowa pomiędzy stronami jest nieważna. Zasądził na rzecz klienta od pozwanego mBank S.A. z siedzibą w Warszawie  kwotę 174.224,09 złotych tytułem zapłaty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 20 marca 2021 roku do dnia zapłaty. Zasądził także  od pozwanego mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda  koszty procesu w całości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty, pozostawiając szczegółowe ich wyliczenie referendarzowi sądowemu.