Wygrana na rzecz kredytobiorcy przeciw Raiffeisen Bank International - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

23 września 2021

Anna Domin

Wygrana na rzecz kredytobiorcy przeciw Raiffeisen Bank International

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie: przewodniczący: sędzia Aleksandra Orzechowska, protokolant: sekretarz sądowy Monika Marjańska po rozpoznaniu w dniu 8 września 2021 roku w Warszawie na rozprawie sprawy przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu – Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawieustalił  nieważność […]

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie: przewodniczący: sędzia Aleksandra Orzechowska, protokolant: sekretarz sądowy Monika Marjańska po rozpoznaniu w dniu 8 września 2021 roku w Warszawie na rozprawie sprawy przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu – Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie
ustalił  nieważność umowy i zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 106.961,03 zł oraz kwotę 36.800,95 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od ww. kwot od dnia 20 stycznia 2021 roku do dnia zapłaty.  Zasądził również od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.817 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty, tytułem zwrotu kosztów procesu.