Sprawdź termin na zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2021 r! - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

26 maja 2022

Wojciech Ostrowski

Sprawdź termin na zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2021 r!

Na przełomie maja i czerwca każdego roku większość spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, dla których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym przygotowywała się do zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego polega na rozpatrzeniu wyniku finansowego jednostki, zweryfikowaniu wartości jej aktywów i pasywów oraz kapitałów własnych. Zatwierdzając sprawozdanie finansowe właściciele jednostki, […]

Na przełomie maja i czerwca każdego roku większość spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, dla których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym przygotowywała się do zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego polega na rozpatrzeniu wyniku finansowego jednostki, zweryfikowaniu wartości jej aktywów i pasywów oraz kapitałów własnych. Zatwierdzając sprawozdanie finansowe właściciele jednostki, działając za pośrednictwem organu zatwierdzającego (w spółce z o.o. jest to zgromadzenie wspólników) potwierdzają rzetelność przygotowanego przez zarząd sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy. Oczywiście w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe jednostki podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego następuje po przedstawieniu przez biegłego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego jednostki. Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r. roczne sprawozdanie finansowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Dniem bilansowym zgodnie z ustawą o rachunkowości jest dzień, na który dana jednostka zobowiązana jest sporządzić sprawozdanie finansowe. W przypadku rocznych sprawozdań finansowych najczęściej będzie to 31 grudnia, gdy rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Jeśli zatem rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy sprawozdanie finansowe powinno być zatwierdzone do 30 czerwca. Taka jest zasada. A jak to wygląda z zatwierdzaniem sprawozdań finansowych za rok 2021? Otóż podobnie jak to miało miejsce z terminem zatwierdzania sprawozdań finansowych za 2020 rok, który ostatecznie zostały przedłużony do 30 września 2021 r. również termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021 został wydłużony. Było to konsekwencją trwającej pandemii COVID-19, która u znacznej części podmiotów mogła powodować problemy z terminową realizacją obowiązków sprawozdawczych, jak i zamieszaniem jakie dla służb księgowych wywołuje wprowadzanie tzw. Polskiego Ładu.

Ostatecznie na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazania do właściwych rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2022 r. poz. 561), terminy dotyczące sprawozdawczości finansowej za 2021 r. zostały wydłużone. Zgodnie z rozporządzeniem nowe, wydłużone terminy mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2021, jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2022 r., których termin wykonania nie upłynął przed 31 marca 2022 r. Generalnie terminy związane ze sprawozdawczością finansową za rok 2021 zostały przedłużone o 3 miesiące. I tak obowiązek sporządzenia przez spółkę z o.o. sprawozdania finansowego za rok 2021, które zgodnie z obowiązującymi przepisami powinno być sporządzone nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego tj. do 31 marca 2022 r., zostało wydłużone do 30 czerwca 2022 r. Podobnie jest jeśli chodzi o sporządzenie sprawozdania z działalności jednostki, w tym przypadku termin na jego sporządzenie został również przedłużony z 31 marca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.
W związku z przedłużeniem terminu na zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2021 do 30 września 2022 roku, automatycznemu wydłużeniu uległ również termin obowiązkowego udostępnienia wspólnikom rocznego sprawozdania finansowego, co zgodnie z art. 68 ustawy o rachunkowości powinno nastąpić – najpóźniej na 15 dni przed terminem zgromadzenia wspólników.
Jeśli zatem termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. przypada na 30 września 2022 roku (przedłużenie o 3 miesiące w stosunku do terminów standardowych) to udostępnienie w/w materiałów wspólnikom powinno nastąpić maksymalnie do 15 września 2022 r. W przypadku, gdy roczne sprawozdanie finansowe spółki z o.o. podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta, termin na zakończenie takiego badania też uległ automatycznemu przedłużeniu, z tym że należy uwzględnić tu obowiązek udostępnienia wspólnikom informacji, o których mowa w art. 68 ustawy o rachunkowości (sprawozdanie biegłego rewidenta z badania powinno być udostępnione wspólnikom na 15 dni przed terminem zgromadzenia wspólników). Po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z rt.. 12 ust.4 i ust. 5 ustawy o rachunkowości zamyka księgi rachunkowe za 2021, co powinno nastąpić w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021.

Mecenas Wojciech Ostrowski, Kancelaria Rachelski i Wspólnicy

W przypadku zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 w maksymalnym terminie tj. 30 września 2022r. termin ten ulega automatycznemu przedłużeniu do 15 października 2022r. Podobnie jest jeśli chodzi termin złożenia zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok 2021 do Krajowego Rejestru Sądowego. Czynność ta, co do zasady, powinna być wykonana w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia przez zgromadzenie wspólników rocznego sprawozdania finansowego.

Zakładając, że zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o., której rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2021 w maksymalnym terminie tj. 30 września 2022 r. to maksymalny termin na złożenie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok 2021 do Krajowego Rejestru Sądowego upływa 15 października 2022 r.

autor tekstu: Radca prawny, Wojciech Ostrowski