Pensja dyrektora maltańskiej spółki bez podatku w Polsce - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

6 sierpnia 2018

Anna Domin

Pensja dyrektora maltańskiej spółki bez podatku w Polsce

Dochód polskiego dyrektora zarządzającego maltańską spółką podlega zwolnieniu z opodatkowania w Polsce. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził to stanowisko w wydanej 25 maja 2018 r. indywidualnej interpretacji podatkowej.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji zwrócił się do organu polski rezydent podatkowy, będący osobą fizyczną. Jego wątpliwości dotyczyły obowiązku podatkowego w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora zarządzającego w spółce kapitałowej z siedzibą na terytorium Republiki Maltańskiej. Co ważne, zapytanie dotyczyło funkcji dyrektorskiej w „radzie zarządzającej”, czyli organu spółki, w której skład mogą wchodzić dyrektorzy niezasiadający w Zarządzie tej spółki i nieujawniani w rejestrze spółek. (0114-KDIP3-2.4011.249.2018.1.AK1).

Akt powołania i obowiązek podatkowy

Podatnik wskazał, że będzie podejmował wszelkie czynności, w tym także w zakresie reprezentowania spółki i działania w jej imieniu. Wyłącznym, obok statutu spółki, źródłem jego obowiązków, jak i jedynym tytułem prawnym do wypłaty wynagrodzenia za ich pełnienie będzie uchwała zgromadzenia wspólników, powołująca go na stanowisko. Podatnik nie będzie więc ani pracownikiem, ani udziałowcem spółki. Jako polski rezydent podatkowy, podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, zostanie – zgodnie z maltańskim prawem – objęty podatkiem dochodowym od dochodów uzyskanych z tytułu członkostwa w „radzie zarządzającej”. Dzięki „Umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu” (Dz.U. 1995 r. nr 49, poz. 256 z późn. zm.), (dalej: UPO) dochód ten nie będzie opodatkowany w Polsce.

Wiążąca umowa międzynarodowa z Maltą

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w pełni zgodził się z podatnikiem. Podstawą takiego stanowiska jest łącząca oba kraje umowa z 7 stycznia 1994 r.

Na mocy art. 16  UPO wynagrodzenia i inne podobne należności przysługujące polskim dyrektorom z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającym siedzibę na Malcie, mogą być opodatkowane na Malcie, która zwalnia z opodatkowania wszelkie dochody osób fizycznych osiągane poza jej terytorium.

Jednocześnie w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, a zatem by zapewnić wyłączenie opodatkowania w Polsce, zastosowanie znajduje tzw. metoda wyłączenia z progresją, określona w art. 23 ust. 1 pkt a) i d) ww. umowy w związku z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.).

Ość w gardle fiskusa

Od czasu wejścia w życie umowy pomiędzy Rzeczpospolitą a Maltą, taki stan faktyczny i brak objęcia obowiązkiem podatkowym dochodów polskich dyrektorów maltańskich spółek potwierdzany był wielokrotnie: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13.03.2012 r., nr IPPB2/415-68/12-4/MS1; Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 16.08.2013 r., nr IPPB2/415-447/13-4/AS; Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 26.11.2013 r., nr ILPB2/415-830/13-4/WM; Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 09.12.2013 r., nr ITPB1/415-1174/13/MR; Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 03.03.2015 r., nr IPPB1/415-1457/14-2/JS; Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28.05.2017 r., nr 1462-IPPB2.4511.25.2017.2.KW1.

Dlaczego więc polski podatnik kolejny raz występuje o wydanie interpretacji w tej sprawie? Wszystko przez chaos wprowadzany komunikatami Ministerstwa Finansów, które nie może przyjąć do wiadomości faktu bezskuteczności prób opodatkowania dochodów osiąganych przez polskich przedsiębiorców poza granicami kraju (np. „Ostrzeżenie MF przed optymalizacją podatkową z wykorzystaniem spółek zagranicznych z uwagi na przepisy dotyczące tzw. miejsca zarządu” z 12.06.2017 r.). Spółki prawa maltańskiego czy też spółki holdingowe z wykorzystaniem spółki maltańskiej cieszą się ogromnym uznaniem wśród polskich przedsiębiorców z uwagi na możliwość uzyskania niezwykle preferencyjnego opodatkowania dla dochodów osiąganych w ich strukturach. Dotyczy to również pensji dyrektorów maltańskich spółek, powołanych na podstawie uchwały wspólników lub zarządu.

Nawet bez podatku

Teoretycznie fiskus powinien nawet nagłaśniać możliwość opodatkowania dochodów na podstawie UPO, m.in. właśnie na Malcie. Generalnie stawka podatku dochodowego od osób prawnych jest tam bowiem wyższa niż w Polsce i wynosi 35%. Malta oferuje jednak swoim podatnikom system tzw. pełnej refundacji. Pomniejszając zobowiązanie podatkowe udziałowców z tytułu wypłaty dywidendy o wartość zapłaconego przez spółkę podatku dochodowego, stawka CIT może w praktyce wynieść zaledwie ok. 5%.

Co do pensji dyrektorskich, fakt uznania przez organ podatkowy objęcia podatnika obowiązkiem podatkowym na Malcie nie oznacza, że będzie on musiał zapłacić cokolwiek ze swojej kieszeni. Opodatkowaniu podlegają tylko te „directors’ fees”, które są otrzymywane przez dyrektora zasiadającego w Zarządzie spółki maltańskiej. Polski rezydent podatkowy powołany i wynagradzany na podstawie uchwały wspólników lub zarządu i nie wchodzący w skład  Zarządu spółki z siedzibą na Malcie, będzie zwolniony z podatku, podobnie, jak podatnik w niniejszej sprawie.

Interpretacja Dyrektora KIS potwierdza tylko stanowisko, od dawna zajmowane przez doradców podatkowych, specjalizujących się w gałęzi międzynarodowego prawa podatkowego oraz prawie spółek. Bardzo korzystne, a nawet zerowe opodatkowanie dzięki wykorzystaniu spółek i holdingów maltańskich możliwe jest nie tylko w odniesieniu do pensji dyrektorskich.

[…] Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym, który planuje założyć spółkę osobową na terytorium Malty […] Głównymi źródłami przychodów Spółki będą zatem zyski ze świadczenia usług, jak również zyski wynikające z posiadania udziałów w innych spółkach (w szczególności: dywidendy, zyski ze zbycia udziałów, dochody z likwidacji, umorzenia udziałów/akcji, obniżenia kapitału zakładowego lub inne) […]. […] W konsekwencji dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcy posiadający struktury w postaci spółek osobowych w skład których wchodzą spółki z siedzibą na Malcie będą w Polsce zwolnieni z opodatkowania (zarówno na etapie ich powstania, jak i w momencie podziału zysków, a także faktycznej ich wypłaty Wnioskodawcy) […]” (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12.02.2015 r., nr IBPBI/1/415-1374/14/BK).

Autor:

Radca prawny Robert Nogacki w Kancelaria Prawna Skarbiec

Autor wpisu oraz
Mistrz prawa na stronie rachelski.pl

Anna Domin

Anna Domin

DYREKTOR MARKETINGU

Filozof, Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych, Instytut Filozofii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada 15-letnie doświadczenie w zakresie kreowanie wizerunku w oparciu o strategię marketingową 360, Specjalizuje się w obszarach związanych z marketingiem i PR, budowaniem doświadczania z marką i kreowaniem efektywnej komunikacji z rynkiem. Jej publikacje ukazywały się na łamach takich tytułów jak: Marketing i Biznes, Magazif, Design Alive, Architecture Snob, Architect@Work.