Obowiązkowa dematerializacja akcji spółek akcyjnych niebędących spółkami publicznymi - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

27 stycznia 2020

Anna Domin

Obowiązkowa dematerializacja akcji spółek akcyjnych niebędących spółkami publicznymi

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw (Dz.U. z 2019, poz.1798), która w większości weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. wprowadza obowiązek dematerializacji akcji (akcje nie będą więcej miały formy dokumentu) oraz wymóg zarejestrowania tak zdematerializowanych akcji w rejestrze akcjonariuszy ( w postaci […]

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw (Dz.U. z 2019, poz.1798), która w większości weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. wprowadza obowiązek dematerializacji akcji (akcje nie będą więcej miały formy dokumentu) oraz wymóg zarejestrowania tak zdematerializowanych akcji w rejestrze akcjonariuszy ( w postaci elektronicznej) prowadzonym przez podmiot uprawniony na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi do prowadzenia rachunków papierów wartościowych (np. banki lub domy maklerskie).

Kancelaria Prawna Rachelski i Wspólnicy spółka komandytowa zapewni przeprowadzenie państwa spółki przez procedurę dematerializacji akcji a także może wskazać inne rozwiązania dla tych spółek akcyjnych, które nie muszą prowadzić swojej działalności w formie spółki akcyjnej.

W ramach w/w czynności Kancelaria może zapewnić państwa spółce doradztwo w następującym zakresie :

 1. Przeprowadzenie audytu prawnego spółki w zakresie spraw związanych z dokumentami akcji (czy spółka wydała dokumenty akcji akcjonariuszom, czy spółka posiada wiedzę, kto jest aktualnie w posiadaniu akcji, czy nie występują przypadki zagubienia wydanych dokumentów akcji),
 2. Przygotowanie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego w związku z wymogiem ujawnienia informacji o adresie strony internetowej spółki,
 3. Przygotowanie wzorów ogłoszeń wzywających akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce w sposób właściwy do zwołania walnych zgromadzeń (ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w przypadku, gdy w spółce są akcje na okaziciela lub w przypadku akcji imiennych – listami poleconymi),
 4. Przygotowanie informacji o wezwaniu do złożenia dokumentów akcji w spółce zamieszczanej na stronie internetowej spółki,
 5. Monitorowanie kolejności wezwań (ogłoszeń) do złożenia akcji w spółce oraz informacji udostępnianych na stronie internetowej spółki,
 6. Przygotowanie zawiadomień o zwołaniu walnego zgromadzenia w sprawie wyboru przez spółkę podmiotu uprawnionego do prowadzania rejestru akcjonariuszy, z którym spółka zawrze umowę na prowadzenie rejestru akcjonariuszy,
 7. Obsługa prawa walnego zgromadzenia, na którym będzie podjęta uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzania rejestru akcjonariuszy,
 8. Wsparcie prawne w procesie negocjacji z podmiotem uprawnionym do prowadzania rejestru akcjonariuszy (bank, dom maklerski) umowy na prowadzenie rejestru akcjonariuszy,
 9. Przygotowanie wzorów dokumentów (pokwitowania) złożenia dokumentów akcji w spółce,
 10. Przygotowanie procedury utylizacji przez spółkę dokumentów akcji złożonych w spółce,
 11. Koordynacja treści wpisów dokonywanych przez podmiot uprawniony do prowadzania rejestru akcjonariuszy w księdze akcjonariuszy,
 12. Przygotowanie wzoru tzw. świadectwa rejestracyjnego potwierdzającego uprawnienia wynikające z akcji,
 13. Doradztwo prawne w przypadku konieczności przeprowadzenia procedur związanej z umorzeniem utraconych dokumentów akcji stosownie do postanowień dekretu z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów,
 14. Doradztwo prawne w procesie przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę komandytową w przypadku podjęcia przez akcjonariuszy decyzji o rezygnacji z prowadzania działalności w formie spółki akcyjnej.

Potrzebujesz pomocy? Nasi eksperci pomogą Ci uporać się z procesem dematerializacji.

Skontaktuj się z nami:

+22 438 94 03 lub napisz: [email protected]