2 lutego 2022

Anna Domin

Kolejna wygrana przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A.

Sąd Okręgowy W Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 02.02.2022 r. w Warszawie,  na posiedzeniu niejawnym , sprawy przeciwko BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna  zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 536.099,11 zł (pięćset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych jedenaście groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty:a) 326.099,11 zł […]

Sąd Okręgowy W Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 02.02.2022 r. w Warszawie,  na posiedzeniu niejawnym , sprawy przeciwko BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna  zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 536.099,11 zł (pięćset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych jedenaście groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty:
a) 326.099,11 zł od dnia 16.03.2021 r. do dnia zapłaty;
b) 210.000,00 zł od dnia 19.11.2021 r. do dnia zapłaty;
Zasądził od pozwanego BNP Paribas Bank Polska na rzecz powodów kwotę 11.834,00 zł  tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 10.834,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.
wyork frankowy Paribas