Kolejna wygrana przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A.

Sąd Okręgowy W Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 02.02.2022 r. w Warszawie,  na posiedzeniu niejawnym , sprawy przeciwko BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna  zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 536.099,11 zł (pięćset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych jedenaście groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty:
a) 326.099,11 zł od dnia 16.03.2021 r. do dnia zapłaty;
b) 210.000,00 zł od dnia 19.11.2021 r. do dnia zapłaty;
Zasądził od pozwanego BNP Paribas Bank Polska na rzecz powodów kwotę 11.834,00 zł  tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 10.834,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.
wyork frankowy Paribas

 

 

 

Poprzedni wpis
Kolejna wygrana przeciwko Santander Bank Polska
Następny wpis
Wygrana przeciwko Santander Bank Polska
Menu