8 lutego 2022

Anna Domin

Kolejna wygrana przeciwko Bankowi BPH S.A.

Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2022r. w Katowicach sprawy  przeciwko Bankowi BPH ustalił, że umowa kredytu  pomiędzy GE Money Bank S.A.  a powodami jest nieważna. Zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 277.005,06 zł (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięć złotych 06/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi […]

Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2022r. w Katowicach sprawy  przeciwko Bankowi BPH
ustalił, że umowa kredytu  pomiędzy GE Money Bank S.A.  a powodami jest nieważna.
Zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 277.005,06 zł (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięć złotych 06/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 22 grudnia 2020 roku do dnia zapłaty;
3. zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834 zł (jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote) tytułem zwrotu kosztów postępowania z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia prawomocności wyroku do dnia zapłaty.