8 marca 2022

Anna Domin

Wygrany Prawomocny wyrok z Bank Pekao S.A.

Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny  po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie o zapłatę  na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie  z dnia 19 maja 2020 r., sygn. akt II C 233/20 potrzymał wyrok  i uznał umowę za nieważną, a zmienił zaskarżony wyrok w […]

Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny  po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie
o zapłatę  na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie  z dnia 19 maja 2020 r., sygn. akt II C 233/20 potrzymał wyrok  i uznał umowę za nieważną, a zmienił zaskarżony wyrok w punkcie I (pierwszym) częściowo w ten sposób, że oddala powództwo o zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty 250.795,22 zł za okres od dnia 22 lutego 2020 r. do dnia 19 kwietnia 2021 r.
Ponadto zasądził od Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz naszego klienta kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.