29 listopada 2021

Anna Domin

Wygrana z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2021 roku w Warszawie na rozprawie sprawy przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ustalił nieistnienie stosunku prawnego w postaci umowy kredytu hipotecznego w walucie wymienialnej łączącej powódkę z pozwanym. Tym samym uznał, że umowa jest nieważna.  Zasądził od […]

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2021 roku w Warszawie na rozprawie sprawy przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ustalił nieistnienie stosunku prawnego w postaci umowy kredytu hipotecznego w walucie wymienialnej łączącej powódkę z pozwanym. Tym samym uznał, że umowa jest nieważna.  Zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 85.950,84 zł  oraz kwotę 26.397,75 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od ww. kwot od dnia 27 kwietnia 2021 roku do dnia zapłaty a także od pozwanego na rzecz powódki kwotę 11.817 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty, tytułem zwrotu kosztów procesu.