7 czerwca 2022

Anna Domin

Rekordowa wygrana z bankiem Deutsche Bank Polska S.A.

Rekordowa wygrana w naszej Kancelarii z bankiem Deutsche Bank Polska S.A. Mamy kolejną wygraną – tym razem wygrana dotyczy kredytu już spłaconego, co pokazuje, że nawet jeśli spłaciłeś swój kredyt, warto iść do sądu, aby odzyskać nadpłacone pieniądze. Powództwo główne zostało zasądzone w całości – 904 338,16 zł oraz 657 012,95 EURO. Pozew został złożony […]

Rekordowa wygrana w naszej Kancelarii z bankiem Deutsche Bank Polska S.A.
Mamy kolejną wygraną – tym razem wygrana dotyczy kredytu już spłaconego, co pokazuje, że nawet jeśli spłaciłeś swój kredyt, warto iść do sądu, aby odzyskać nadpłacone pieniądze. Powództwo główne zostało zasądzone w całości – 904 338,16 zł oraz 657 012,95 EURO. Pozew został złożony w 2020 roku, klient czekał na wyrok niecałe dwa lata.
Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.
Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy  przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie uznał umowę między naszym klientem, a Bankiem za nieważną. Tym samym zasądził od Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz kwoty:
– 712 871,30 zł (siedemset dwanaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych trzydzieści groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 05 czerwca 2020 roku do dnia zapłaty,
– 191 466,86 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt sześć groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 18 lutego 2021 roku do dnia zapłaty,
– 657 012,95 EUR (sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwanaście euro dziewięćdziesiąt pięć eurocentów) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 18 lutego 2021 roku do dnia zapłaty,
2. oddala powództwo w pozostałym zakresie,
3. zasądza od Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz
kwotę 16 047,00 zł (szesnaście tysięcy czterdzieści siedem złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.
Rekordowa wygrana w naszej Kancelarii z bankiem Deutsche Bank Polska S.A.