Komentuje Urszula Młynarczyk- radca prawny z Kancelarii Prawniczej Rachelski i Wspólnicy

Państwowa Inspekcja Pracy na mocy obowiązującej ustawy z dnia 6 marca 1981 r., posiada odpowiednie środki i uprawnienia w zakresie nadzoru i kontroli przestrzegania przez pracodawców przepisów prawa pracy.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 powołanej ustawy inspektor PIP przeprowadza kontrolę po okazaniu legitymacji służbowej. W odniesieniu do przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, inspektor jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli po uprzednim okazaniu legitymacji służbowej i upoważnienia do kontroli. Przepisy ustawy dopuszczają ponadto wyjątkowo możliwość przeprowadzenia kontroli przedsiębiorcy po okazaniu przez inspektora tylko legitymacji służbowej, jednak w tym przypadku zachodzi konieczność uzyskania przez inspektora stosownego upoważnienia, które musi zostać okazane przedsiębiorcy najpóźniej po upływie 3 dni od dnia podjęcia kontroli. Należy zauważyć, iż taka regulacja trybu przeprowadzania przez PIP kontroli jest właściwa i znajduje odzwierciedlenie w innych aktach prawnych dotyczący inspekcji. Uważam, iż likwidacja obowiązku posiadania przez inspektorów upoważnień do przeprowadzania kontroli nie byłaby dobrym posunięciem. Przepisy prawa pracy powinny w większym stopniu chronić interes pracodawcy, w szczególności należy się zastanowić nad wprowadzeniem do znowelizowanego kodeksu pracy przepisów dopuszczających więcej niż dwukrotne zatrudnianie pracownika na czas określony.

W odniesieniu do kar nakładanych na pracodawców łamiących przepisy prawa pracy, należy zauważyć, iż grzywna w maksymalnej wysokości 5000 zł nie jest sankcją, która daje gwarancję nie naruszania przez pracodawcę przepisów w przyszłości. Należy zastanowić się nad wprowadzeniem grzywny w postaci procentu od osiągniętego przez pracodawcę przychodu w poprzednim roku obrotowym.

Wprowadzenie 24 godzinnych sądów pracy nie jest najlepszym rozwiązaniem problemu przewlekłości postępowań sądowych w sprawach pracy. Nie ma możliwości, aby w ciągu tak krótkiego czasu sąd zapoznał się ze stanem faktycznym sprawy i wydał sprawiedliwy wyrok. Wprowadzenie obowiązkowej mediacji w postępowaniu z zakresu prawa pracy oraz zwiększenie etatów sędziowskich mogłoby przynieść pożądany efekt.

Należy dokonać nowelizacji przepisów kodeksu pracy dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu, w szczególności dotyczy to różnic w zakresie definicji dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej na gruncie ustawy polskiej i dyrektyw UE.