Źródło: Rzeczpospolita Dostawca: Presspublica Data: 16 lipca 2007

Złóż wniosek i mieszkaj legalnie SAMOWOLE BUDOWLANE Legalizację strychu czy garażu możesz przeprowadzić za darmo.

Złóż wniosek i mieszkaj legalnie

Jeśli chcesz zalegalizować bezprawnie przerobiony na mieszkanie strych lub inną samowolę budowlaną, zrób to jak najszybciej. Do końca tego roku możesz za darmo otrzymać pozwolenie na użytkowanie obiektów powstałych w latach 1995 – 1998

JANUARY N. MISIAK

Możliwość taką dała nowelizacja prawa budowlanego. Dzięki zmianom przepisów od 20 czerwca 2007 r. za darmo zalegalizujemy domy, garaże, strychy i inne obiekty, które zostały zbudowane bez pozwolenia między 1 stycznia 1995 r. a 11 lipca 1998 r. Czasu na skorzystanie z tej możliwości jest jednak niewiele – tylko do końca 2007 r.

Uwaga, darmowa legalizacja nie dotyczy samowoli, w sprawie których wszczęto postępowanie administracyjne przed 11 lipca 2003 r., czyli przed wejściem w życie przepisów dotyczących legalizacji.

Od czego zacząć

W jaki sposób można zalegalizować samowolnie zabudowany strych lub postawiony bez zgody garaż?

– Należy złożyć do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego wniosek o legalizację z dołączoną do niego inwentaryzacją powykonawczą obiektu. Osoby, które złożą taki wniosek do 31 grudnia 2007 r., mogą dokonać legalizacji bez uiszczania opłaty. Jednakże po 31 grudnia 2007 r. wnioskodawcy będą już zobowiązani do ponoszenia wysokich opłat – zaznacza Renata Sobolewska, partner zarządzający w kancelarii Chłopecki Sobolewska i Wspólnicy. Do wniosku należy również dołączyć ekspertyzę potwierdzającą, że legalizowany obiekt nadaje się do użytkowania. Postępowanie legalizacyjne przeprowadzi inspektor powiatowy.

– Jeżeli obiekt budowlany można doprowadzić do stanu zgodnego z prawem oraz jeśli jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, obowiązującym w dniu zakończenia budowy albo w dniu orzekania przez właściwy organ nadzoru budowlanego, po potwierdzeniu zgodności inwentaryzacji powykonawczej ze stanem faktycznym inspektor powiatowy powinien wydać pozytywną decyzję, czyli zalegalizować obiekt – twierdzi Jacek Czaiński, radca prawny z kancelarii Gessel.

Kiedy musisz zapłacić

Samowole budowlane, które powstały przed 1995 r. lub po 11 lipca 1998 r., można zalegalizować również tylko wtedy, gdy nie naruszają przepisów. Trzeba jednak za to zapłacić.

– W przypadku samowoli sprzed 1995 r. składamy wniosek do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, w którym musimy wykazać, że dany obiekt spełnia wszystkie wymagania ustawy – Prawo budowlane z 1974 r. Należy również udowodnić, że obiekt w chwili wybudowania nie naruszał przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym – zaznacza Renata Sobolewska. Niemałe wydatki związane z opłatą legalizacyjną czekają też osoby, które chcą zalegalizować obiekty zbudowane po 11 lipca 1998 r. Wysokość opłaty legalizacyjnej zależy od tego, czy obiekt został wzniesiony bez pozwolenia czy tylko bez zgłoszenia.

Na przykład budowa strychu wymaga pozwolenia. Ile może wynieść kara finansowa za legalizację mieszkania na poddaszu? Wylicza się ją na podstawie wzoru podanego w ustawie – Prawo budowlane. Podstawowa stawka wynosi 500 zł. Mnoży się ją przez 50 i przez odpowiedni współczynnik kategorii i wielkości obiektu (są one zawarte w załączniku do prawa budowlanego).

Opłat musimy dokonać w ciągu siedmiu dni od chwili uzyskania decyzji powiatowego inspektora nadzoru budowlanego (PINB). Od postanowienia PINB możemy się odwołać – mamy na to również siedem dni. Jeśli się nie odwołamy lub nie dokonamy opłaty legalizacyjnej, inspektor wyda decyzję o rozbiórce. DOROTA KACZYŃSKA

————————

Jak zalegalizować samowolę budowlaną

Złóż wniosek do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o dopuszczenie obiektu do użytkowania. Dołącz do wniosku dokumenty potwierdzające, że obiekt spełnia wymagane przez przepisy ustawy warunki techniczne oraz że nadaje się do użytkowania. Musisz też wykazać, że obiekt jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zaświadczenie takie wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Jeśli obiekt nie został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przedstaw zaświadczenie wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, o tym że obiekt jest zgodny z decyzją ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Dołącz oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Straży Pożarnej. Jeśli starasz się o darmową legalizację, musisz dołączyć do wniosku o inwentaryzację powykonawczą obiektu sporządzoną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego przed wydaniem decyzji dokonuje kontroli wniosku oraz załączonych do niego dokumentów. Jest on również zobowiązany w ciągu 21 dni przeprowadzić obowiązkową kontrolę obiektu. Jeśli potwierdzi prawidłowość wszystkich dokumentów oraz to, że budynek spełnia warunki techniczne, wydaje decyzję o dopuszczeniu obiektu do użytkowania.

Jak bezpiecznie kupić strych

Umowa sprzedaży lokum na strychu zwykle nie różni się od umów dotyczących innych mieszkań, jeśli lokal ten został już wyodrębniony oraz przystosowany do pełnienia funkcji samodzielnego pomieszczenia i spełnia wszystkie wymagania prawa budowlanego dla lokali mieszkalnych.

– W takiej sytuacji zapisy w umowie sprzedaży są zwykle identyczne jak zapisy, które znajdziemy w umowie sprzedaży lokalu niebędącego przedmiotem adaptacji – mówi Radosław Boćkowski z kancelarii prawnej Rachelski i Wspólnicy.

Jeżeli jednak zamierzamy przystosować na potrzeby mieszkaniowe strych, na adaptację lokalu musimy przede wszystkim uzyskać zgodę właściciela budynku. On jednak nie sprzeda nam samego strychu, gdyż nie pozwalają mu na to przepisy.

– W takim przypadku wspólnota mieszkaniowa jako właściciel budynku w odpowiedniej uchwale powinna wyrazić zgodę na adaptację pomieszczeń na strychu. Powinna też podjąć uchwałę o ustanowieniu i przeniesieniu odrębnej własności lokalu. Musi się w niej znaleźć upoważnienie do zawarcia z kupującym umowy zobowiązującej do przeniesienia własności zaadaptowanych lokali oraz umowy przenoszącej własność lokali – podpowiada Radosław Boćkowski. W umowie powinny się też znaleźć zapisy, które precyzyjnie określać będą nasze obowiązki w zakresie adaptacji pomieszczeń, termin adaptacji oraz zobowiązanie wspólnoty do zawarcia z nami umowy przeniesienia własności lokalu po jego zaadaptowaniu i wyodrębnieniu. Taka umowa również powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, a treść naszych roszczeń ujawniona w księdze wieczystej. Dopiero po podpisaniu umowy można przystąpić do adaptacji pomieszczeń.

– Zwieńczeniem całego procesu adaptacji pomieszczeń będzie zawarcie przez nas w formie aktu notarialnego umowy przeniesienia własności lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej – dodaje Radosław Boćkowski. Gdy lokal na poddaszu spełnia wszystkie wymagania prawa budowlanego dla lokali mieszkalnych, w umowie sprzedaży powinny się znaleźć standardowe zapisy określające m.in.: cenę nieruchomości, sposób zapłaty oraz dane dotyczące nieruchomości i stron, pomiędzy którymi dochodzi do tej transakcji.

Zanim podpiszemy dokument, warto sprawdzić w sądzie wieczystoksięgowym, czy sprzedający jest rzeczywistym właścicielem lokum, czy nie ma innych właścicieli oraz czy lokal nie ma wpisanej hipoteki lub nie jest obciążony innymi prawami albo roszczeniami osób trzecich. Ponadto warto poprosić dotychczasowego właściciela mieszkania o dokument potwierdzający niezaleganie z płatnością czynszu i innymi opłatami eksploatacyjnymi, a także o zaświadczenie o wymeldowaniu wszystkich osób z lokalu.

Umowa sprzedaży powinna oczywiście zostać zawarta w formie aktu notarialnego. W akcie notarialnym kupna mieszkania kupujący składa wniosek o wpisanie go jako właściciela w księdze wieczystej lokalu, jeśli taka księga jest prowadzona. Jeżeli nie – wówczas składa wniosek o utworzenie księgi wieczystej dla lokalu. kad