Źródło: Gazeta Prawna Dostawca: Grupa Wydawnicza INFOR Data: 21 czerwca 2007

Źle przygotowany prospekt emisyjny to mniejsze zaufanie inwestorów TRZY PYTANIA DO… Seweryna Kowalczyka, prawnika z kancelarii Rachelski i Wspólnicy Źle przygotowany prospekt emisyjny to mniejsze zaufanie inwestorów Hossa na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych spowodowała, że wiele spółek kapitałowych planuje zdobyć kapitał na nowe inwestycje poprzez emisję swoich akcji na warszawskim parkiecie. Dlaczego wybierają taką drogę i jak wygląda proces wprowadzania spółki na giełdę?

Kapitał pozyskany poprzez publiczną emisję akcji spółki jest o wiele tańszy od innych zewnętrznych sposobów pozyskania kapitału, jak na przykład kredyty bankowe. W procesie wprowadzenia spółki na giełdę należy wyróżnić następujące etapy: fazę podjęcia decyzji przez właścicieli (wspólników) w kwestii wprowadzenia akcji na rynek publiczny, fazę przekształcenia, jeśli spółka prowadzi działalność gospodarczą w formie innej niż spółka akcyjna. Następnie spółka przygotowuje wraz z wybranym doradcą inwestycyjnym prospekt emisyjny, który podlega zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jeśli KNF zatwierdzi prospekt spółki, wówczas akcje spółki mogą być dopuszczone do rynku giełdowego. Rozpoczyna się publiczna oferta zapisów na akcje. Ostatnim etapem jest rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych wyemitowanych akcji i pierwsze notowanie akcji spółki na parkiecie.

Z jakimi prawnymi problemami trzeba się liczyć przy wprowadzaniu spółki na Giełdę Papierów Wartościowych?

– Najważniejszym wyzwaniem, gdy chodzi o prawo, jest dostosowanie aktów korporacyjnych spółki (statut, regulaminy zarządu, rady nadzorczej) oraz procesu zarządzania spółką do regulacji normatywnych rynku publicznego, w szczególności do kwestii uprzywilejowania akcji, sposobu wyboru członków rady nadzorczej i innych szczegółowych uprawnień dotyczących akcjonariuszy, a także kwestii publikowania przez spółkę raportów i innych danych mających wpływ na wycenę jej majątku.

Jakich błędów nie można popełnić przy wprowadzaniu spółki na GPW?

– W praktyce najczęstszym problemem jest sytuacja, gdy KNF zakwestionuje przedłożony prospekt emisyjny ze względu na niezgodność z regulacjami prawnymi rynku publicznego. Taka okoliczność źle wpływa na przygotowywaną publiczną ofertę, ponieważ upublicznienie takiego komunikatu przez Komisję Nadzoru Finansowego może zniechęcić potencjalnych inwestorów lub co najmniej spowolnić ich decyzje inwestycyjne. Organ zatwierdzający prospekt emisyjny bardzo szczegółowo bada informacje w nim zawarte, więc wszelkie nieścisłości powodują konieczność zgłoszenia przez spółkę zgłoszenia aktualizacyjnego. W praktyce błędy popełnione przez spółkę w trakcie przygotowania prospektu emisyjnego są wynikiem nieumyślnego zaniechania, a nie świadomego działania spółki, mającego na celu wprowadzenie inwestorów w błąd.

Notowała KATARZYNA RYCHTER