Nowelizacja ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę objęła, z dniem 1 stycznia 2017 r., swym zakresem także osoby fizyczne wykonujące zlecenie lub świadczące usługi. Zgodnie z nowymi przepisami ustawa znajduje zastosowanie również do zleceniobiorców: a)będących osobami fizycznymi wykonującymi działalność gospodarczą, niezatrudniających pracowników lub niezawierających umów ze zleceniobiorcami oraz b)osób fizycznych niewykonujących działalności gospodarczej – które przyjmują zlecenia lub świadczą usługi na podstawie umowy zlecenia (lub umowy w sprawie świadczenia usług) na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez ten podmiot działalności. Innymi słowy minimalne wynagrodzenie dla umów zlecenia obowiązuje zarówno w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i w przypadku jednoosobowych przedsiębiorców o ile osoby te świadczą usługi na podstawie umowy zlecenia na rzecz podmiotów gospodarczych lub innych jednostek organizacyjnych, w ramach prowadzonej przez te jednostki działalności. W takiej sytuacji zleceniodawca, co do zasady, zobowiązany jest zapewnić zleceniobiorcy wynagrodzenie na poziomie nie niższym niż 13 złotych za godzinę. W przypadku zleceniobiorców podatników VAT należy przyjąć, że stawka minimalna jest kwotą brutto tj. uwzględniającą VAT.  Nowe regulacje nie mają natomiast zastosowania do umów zlecenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej, jak również umów zlecenia, w których stroną przyjmującą zlecenia lub świadczącą usługę jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (np. spółka jawna, spółka partnerska lub spółka komandytowa). Nowe przepisy nakładają również na przedsiębiorców na rzecz, których wykonywane jest zlecenie albo świadczone usługi dodatkowe obowiązki jak chociażby obowiązek ewidencjonowania godzin świadczenia usług, obowiązek przechowywania dokumentów określających sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, a także w przypadku umów zlecenia zawieranych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, obowiązek wypłat wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej w formie pieniężnej, co najmniej raz w miesiącu. Naruszenie przez przedsiębiorcę przepisów o wysokości minimalnej stawki godzinowej dla umów zlecenia zagrożone jest karą grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.