12 kwietnia 2024

Anna Domin

Wniosek o wykreślenie byłego członka zarządu składa spółka

W praktyce gospodarczej bardzo często powstaje potrzeba wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego danych byłego członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. […]

W praktyce gospodarczej bardzo często powstaje potrzeba wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego danych byłego członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na kim w praktyce spoczywa obowiązek dokonania tego wykreślenia?

Złożenie wniosku do rejestru przedsiębiorców o wykreślenie byłego członka zarządu jest obowiązkiem spółki, którą reprezentuje jej aktualny zarząd lub właściwie umocowany pełnomocnik. Były członek zarządu powinien czuwać nad tym, aby ten obowiązek został spełniony, ponieważ figurując w aktach rejestrowych spółki może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe już po wygaśnięciu jego mandatu. Pomimo, że w interesie byłego członka zarządu jest wykreślenie go z rejestru przedsiębiorców, obecnie obowiązujące przepisy nie pozwalają nadać byłemu członkowi zarządu statusu uczestnika postępowania w postępowaniu rejestrowym. Wynika to z faktu, iż z chwilą wygaśnięcia mandatu członek zarządu utracił prawo do reprezentowania spółki, a co za tym idzie do składania w imieniu spółki wniosków do KRS. Zgodnie z treścią art. 22 ustawy o KRS, spółka powinna złożyć wniosek o wykreślenie byłego członka zarządu z rejestru przedsiębiorców w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu (w tym przypadku wykreślenie). Jeżeli spółka przekroczy ten termin, były członek zarządu może pisemnie poinformować sąd o fakcie swojej rezygnacji lub odwołania i o niedopełnieniu przez spółkę obowiązku zmiany wpisu w rejestrze. W piśmie warto podkreślić, że dane, których dotyczy wpis, są istotne i ich wykreślenie leży w interesie byłego członka zarządu. Jeżeli sąd uzna to za konieczne, może usunąć wpis z urzędu lub wszcząć tzw. postępowanie przymuszające. Postępowanie przymuszające jest uregulowane w ustawie o KRS i ma ono na celu zmuszenie spółki do dopełnia obowiązku złożenia właściwego wniosku. Niezastosowanie się do wezwania sądu skutkuje nałożeniem na spółkę grzywny. Jeżeli ani wezwanie, ani grzywny nie spowodują zmiany wpisu, sąd wykreśla wpis z urzędu.