12 kwietnia 2024

Anna Domin

W jakim przypadku może zostać wypłacona dywidenda w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

W jaki sposób dokonuje się wypłaty dywidendy w spółce z o.o.? W przypadku spółek z o.o.,w których rok obrotowy pokrywa […]

W jaki sposób dokonuje się wypłaty dywidendy w spółce z o.o.?

W przypadku spółek z o.o.,w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do końca czerwca powinno odbyć się zwyczajne zgromadzenie wspólników zwołane w celu zatwierdzania sprawozdania finansowego. Jeżeli spółka w danym roku obrotowym wypracowała zysk, zgromadzenie wspólników może podjąć również decyzję o przeznaczeniu go w całości lub jego części na wypłatę dywidendy. Dywidenda przysługiwać będzie tym wspólnikom, którzy w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku, tj. w dniu dywidendy, posiadali udziały spółki. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zgromadzenie wspólników może określić inny dzień, według którego ustalona zostanie listę wspólników uprawnionych do dywidendy. Dzień ten nie może być jednak wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Co do zasady, zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do przysługujących im udziałów, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej. W przypadku udziałów uprzywilejowanych w zakresie dywidendy można przyznać uprawnionemu dywidendę większą od standardowej wdanych okolicznościach. Nie może ona jednak przewyższać więcej niż o połowę dywidendy przysługującej udziałom nieuprzywilejowanym. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wspomniane wyżej przepisy określają jedynie krąg osób uprawnianych do otrzymania dywidendy, nie determinując przy tym momentu jej wypłaty. Termin wypłaty należnego wspólnikom zysku może być oznaczony w umowie spółki albo w uchwale zgromadzenia wspólników. Zgromadzenie wspólników może również zdecydować o rozłożeniu dywidendy na raty, wskazując terminy wypłat poszczególnych rat. W przypadku gdy termin wypłaty dywidendy nie został wyraźnie wyznaczony ani w umowie spółki, ani w uchwale zgromadzenia wspólników, obowiązywać będzie zasada określona w art. 455 k.c., zgodnie z którą świadczenie powinno zostać spełnione przez dłużnika (w tym wypadku spółkę) niezwłocznie po wezwaniu wierzyciela (wspólnika).