12 kwietnia 2024

Anna Domin

W jakich okolicznościach spółka z o.o. może zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej

Kiedy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zawiesić działalność gospodarczą? W myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może zawiesić […]

Kiedy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zawiesić działalność gospodarczą?

W myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 do 24 miesięcy tylko w sytuacji, gdy nie zatrudnia pracowników. Ograniczenie to dotyczy wyłącznie stosunku pracy – umowy-zlecenia czy umowy o dzieło nie ograniczają możliwości zawieszenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej jednak niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu działalności. W przypadku spółki z o.o., o ile umowa spółki nie stanowi inaczej, uchwałę w przedmiocie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podejmuje zarząd bezwzględną większością głosów. Tryb składania wniosku został określony przepisami ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej podpisuje zarząd spółki zgodnie z reprezentacją wynikającą z KRS bądź odpowiednio umocowani pełnomocnicy. Wniosek wolny jest od opłaty sadowej, a informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. O zawieszeniu wykonywania działalności spółka ma obowiązek zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie o 7 dni od momentu złożenia wniosku o wpisie tej informacji do KRS. Możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej pozwala spółce na przerwę w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz składaniu deklaracji i wpłacaniu zaliczek na podatek. W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej, może natomiast wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.