W jakich okolicznościach klient ma prawo zrezygnować z zamówienia

AKADEMIA PRAWA […]

  1. Strona główna
  2. 2010
  3. W jakich okolicznościach klient ma prawo zrezygnować z zamówienia

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Data: 06 lipca 2010 Autor: Stanisław Rachelski

AKADEMIA PRAWA GOSPODARCZEGO CZ. 693; www.gazetaprawna.pl/akademiaprawagospodarczego Klient zadeklarował, że chciałby zamówić towar. Jednak dopracowanie szczegółów przeciągało się i klient zrezygnował z zamówienia. Wykonawca twierdzi, że prace nad produktem są zbyt zaawansowane i klient nie może się wycofać. Która ze stron ma rację?

Zgodnie z art. 66 kodeksu cywilnego (k.c.) ofertą jest każde oświadczenie woli, które zawiera dwa elementy: stanowczą propozycję zawarcia umowy oraz istotne postanowienia tejże umowy. Wopisanej sytuacji nie został spełniony żaden z powyższych warunków. Po pierwsze, należy zwrócić uwagę, że deklaracji wyrażanych w trybie przypuszczającym („chcielibyśmy podpisać umowę“, „skłonni bylibyśmy zawrzeć umowę“ itp.) w żadnym wypadku nie można uznać za stanowcze wyrażenie woli zawarcia umowy. Dlatego też strona, która ma wątpliwości, czy uzyskała potwierdzenie oferty (w tym przypadku wykonawca), czy też jedynie zaproszenie do podjęcia rokowań, powinna niezwłocznie domagać się odpowiednich wyjaśnień. Po drugie,wmyśl art. 68 k.c. przyjęcie umowy z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści poczytuje się jako nową ofertę. Jeżeli jednak rozmowy prowadzone pomiędzy stronami dotyczyły mało istotnych szczegółów zamówienia, tzn. minimalne warunki proponowanej umowy nie wymagały już żadnego uzupełniania, można uznać, że oferta została przyjęta. Wobrocie profesjonalnym, czyli między przedsiębiorcami, możliwe jest bowiem przyznanie uprawnienia do uzupełnienia lub dookreślenia postanowień umowy. Wówczas odpowiedź na ofertę z wpisaniem nieistotnych zmian lub uzupełnień poczytuje się za jej przyjęcie. Wtakim wypadku strony wiąże umowa o treści określonej w ofercie z uwzględnieniem korekt zawartych w odpowiedzi na nią (art. 681 par. 1 k.c.). Zasada ta nie obowiązuje, gdy: jedna ze stron, przedstawiwszy ofertę drugiej, wskazał, że może ona być przyjęta tylko bez zastrzeżeń, oferent niezwłocznie sprzeciwił się włączeniu zastrzeżeń do umowy, druga strona w odpowiedzi na ofertę uzależniła jej przyjęcie od zgody oferenta na włączenie zastrzeżeń, a zgody tej niezwłocznie nie otrzymała (art. 681 par.2 k.c.).

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.

Menu