W jaki sposób można dokonać podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o.

Jak podwyższyć kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze środków własnych? Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. może nastąpić […]

  1. Strona główna
  2. 2011
  3. W jaki sposób można dokonać podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o.

Jak podwyższyć kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze środków własnych?

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. może nastąpić na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki lub wymagać jej zmiany (art. 257 k.s.h.). Uchwała dotycząca zmiany umowy spółki podejmowana jest większością 2/3 głosów (art. 246 k.s.h.), chyba że umowa spółki zaostrza ten wymóg. Protokół z przebiegu zgromadzenia wspólników podejmującego decyzję o zmianie umowy spółki musi być sporządzony przez notariusza. Artykuł 260 k.s.h. wskazuje, iż na podniesienie kapitału zakładowego mogą być wykorzystane – w całości bądź części – środki z posiadanego przez spółkę kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku spółki (art. 260 par. 1 k.s.h.) Proces ten nie wpływa na zwiększenie majątku spółki, a jedynie na zmianę jego struktury (tzw. kapitalizacja rezerw). Dopuszczalne są dwa sposoby podwyższenia kapitału zakładowego spółki – może ono nastąpić poprzez utworzenie nowych udziałów lub przez zwiększenie wartości nominalnej udziałów już istniejących (art. 257 par. 2 k.s.h.). O tym, który sposób zostanie w danej sytuacji zastosowany, decyduje treść powziętej w tej sprawie uchwały. Nowe udziały (podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów) przysługują wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia (art. 260 par. 2 i 3 k.s.h.). Podobnie jak w innych przypadkach, podwyższenie kapitału zakładowego z wykorzystaniem środków własnych wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego i ogłoszenia wMonitorze Sądowym i Gospodarczym. Podwyższenie następuje z chwilą wpisania do rejestru (art. 262 par. 1 i 4 k.s.h.). W terminie dwóch tygodni od zarejestrowania zmiany zarząd spółki musi również złożyć zgłoszenie aktualizacyjne informujące o zmianie umowy spółki we właściwym urzędzie skarbowym. Trzeba bowiem pamiętać, że podwyższenie kapitału zakładowego niesie ze sobą skutki podatkowe zarówno dla spółki, jak i jej wspólników.

Menu