12 kwietnia 2024

Anna Domin

W jaki sposób gwarancje bankowe zabezpieczają inwestora w procesie budowlanym?

O wyborze zabezpieczenia umowy decyduje skala i charakter transakcji. W przypadku większych inwestycji (np. umów o roboty budowlane) często stosowaną formą zabezpieczenia jest gwarancja bankowa. Uzyskanie gwarancji bankowej w znacznym stopniu podnosi wiarygodność kontrahenta, ponieważ jest to instrument prawny, który pozwala inwestorowi (beneficjentowi gwarancji) praktycznie niezwłocznie uzyskać żądaną kwotę oraz zabezpieczyć się przed ewentualną niewypłacalnością […]

O wyborze zabezpieczenia umowy decyduje skala i charakter transakcji. W przypadku większych inwestycji (np. umów o roboty budowlane) często stosowaną formą zabezpieczenia jest gwarancja bankowa. Uzyskanie gwarancji bankowej w znacznym stopniu podnosi wiarygodność kontrahenta, ponieważ jest to instrument prawny, który pozwala inwestorowi (beneficjentowi gwarancji) praktycznie niezwłocznie uzyskać żądaną kwotę oraz zabezpieczyć się przed ewentualną niewypłacalnością dłużnika oraz przed koniecznością prowadzenia procesu sądowego w celu uzyskania stosownej należności. W praktyce celem zabezpieczenia interesów inwestora w procesie budowlanym najczęściej udzielana jest gwarancja dobrego wykonania kontraktu oraz gwarancja wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi wybudowanego obiektu.

Z punktu widzenia inwestora najkorzystniejszym typem gwarancji bankowej jest gwarancja bezwarunkowa, czyli płatna przez bank po otrzymaniu pierwszego wezwania do zapłaty, spełniającego wymogi formalne określone w gwarancji. Bank może jednak określić dodatkowe warunki, jakie muszą być spełnione, aby inwestor mógł skorzystać z zabezpieczenia, np. konieczność przedstawienia dowodów nienależytego wykonania umowy przez zleceniodawcę gwarancji. Wadą gwarancji bankowej jest stosunkowo wysoki koszt (kilka procent kwoty gwarancji), dlatego kalkuluje się one jedynie w przypadku dużych inwestycji.