Ustawa do poprawy Skutkiem nowelizacji ustawy o VAT jest zmniejszenie atrakcyjności leasingu samochodów osobowych. Nowelizacja ustawy o podatku VAT została zawarta w ustawie z 21 kwietnia 2005 r.

Istotna zmiana dotyczy leasingu finansowego, który nowe przepisy traktują jako dostawę towarów, a nie świadczenie usług, co ma wpływ na powstanie obowiązku podatkowego i podstawy opodatkowania. Podatek VAT jest naliczany z góry, tzn. w chwili wydania środka korzystającemu, a podstawą opodatkowania jest cała wartość umowy leasingu, tj. suma opłat kapitałowych i odsetkowych. Chociaż korzystający ma prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym od urzędu skarbowego w terminie 60 dni, to jednak dodatkowy koszt związany z koniecznością zapłaty podatku VAT pogarsza stan przepływów gotówkowych korzystającego zwraca uwagę Krzysztof Gozdek, prawnik w ING Lease Polska.

Korowody z autami

Zmiany bezpośrednio związane z leasingiem to przede wszystkim nowe zasady ustalania kategorii pojazdów, których używanie na podstawie umowy leasingu uprawnia do pełnego odliczenia podatku VAT. Nowe przepisy zastąpiły tzw. wzór Lisaka. Jednocześnie zmiany doprowadziły do zaniechania montowania kratek w samochodach ciężarowo-osobowych.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, w przypadku użytkowania na podstawie umowy leasingu samochodu osobowego lub pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60 proc. kwoty podatku od raty leasingowej lub innych płatności wynikających z zawartej umowy. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć 6 tys. zł. Poprzednie brzmienie ustawy określało możliwe odliczenia w wysokości odpowiednio 50 proc. i 5 tys. zł dodaje Anna Bąkowska, radca prawny z Kancelarii Rachelski i Wspólnicy. Krzysztof Gozdek zwraca uwagę, że zmiany, które weszły w 2005 r., poszerzyły i tak spore ograniczenia co do odliczania podatku VAT od samochodów osobowych.

Drogie paliwo

Inną zmianą jest nabycie prawa do odliczenia całej kwoty podatku VAT od zakupu paliwa. Aby podatnik mógł odliczyć VAT w pełnej wysokości, powinien dokonać dodatkowego badania technicznego i uzyskać zaświadczenie, iż pojazd spełnia warunki samochodu ciężarowego zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z nową ustawą, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony mówi Krzysztof Gozdek.

Tym samym większość leasingobiorców aut z kratką straciła możliwość odlicznia VAT od kupowanego paliwa. Nowe przepisy negatywnie wpływają na rozwój leasingu aut, a co za tym idzie, na dochody podatkowe państwa. Przepisy te winny być zatem po raz kolejny zmienione podkreśla Krzysztof Gozdek.