Urlop nie zawsze chroni pracownika przed zwolnieniem - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

12 kwietnia 2024

Anna Domin

Urlop nie zawsze chroni pracownika przed zwolnieniem

Czy zatrudniony przebywający na urlopie wypoczynkowym podlega ochronie przed wypowiedzeniem umowy o pracę? Co do zasady, art. 41 kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.) uniemożliwia firmie wypowiedzenie umowy o pracę podwładnemu w czasie trwania urlopu, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności, jeżeli nie upłynął jeszcze okres […]

Czy zatrudniony przebywający na urlopie wypoczynkowym podlega ochronie przed wypowiedzeniem umowy o pracę?
Co do zasady, art. 41 kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.) uniemożliwia firmie wypowiedzenie umowy o pracę podwładnemu w czasie trwania urlopu, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania takiej umowy bez wypowiedzenia. Okresy ochronne usprawiedliwionej nieobecności w pracy stanowią w rozumieniu art. 41 k.p. swego rodzaju limity czasowe, po wyczerpaniu których pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia. Określa je art. 53 k.p. (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 29 kwietnia 1991 r., sygn. akt III Apr 7/91).
Warto podkreślić, że ochrona zatrudnionego wynikająca z art. 41 k.p. dotyczy jedynie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, nie ma natomiast zastosowania do innych sposobów rozwiązywania stosunku pracy. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 27 września 1983 r. (sygn. akt I PRN 108/83) pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika także w czasie jego urlopu albo innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
Stosownie do postanowień art. 411 k.p. przepisów o ochronie pracownika przed wypowiedzeniem nie stosuje się w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, gdy przyczyną wypowiedzenia jest ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy. Ochrona wynikająca z art. 41 k.p. podlega dalszej modyfikacji na gruncie przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. nr 90, poz. 844 ze zm). W myśl art. 5 ust. 3 tej ustawy wypowiedzenie podwładnemu stosunku pracy w sytuacjach, o których mowa w art. 41 kodeksu pracy, jest dopuszczalne w czasie urlopu trwającego co najmniej 3 miesiące, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli upłynął już okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.