Źródło: Gazeta MSP Data: październik 2009 r. Autor: Stanisław Rachelski

Za każdym razem, gdy stajemy przed koniecznością zawarcia bądź przedłużenia umowy ubezpieczenia, towarzyszą temu liczne wątpliwości. Zadajemy sobie często pytanie, czy decydując się na najkorzystniejszy z dostępnych na rynku wariantów, aby na pewno wzięliśmy pod uwagę wszystkie „za” i „przeciw”. Zastanówmy się przez chwilę, jak powinniśmy podejmować tego typu decyzje, by później nie żałować. Na początku należy podkreślić, że inaczej przedstawia się sytuacja konsumentów przy zawieraniu umowy ubezpieczenia,  a inaczej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – przedsiębiorców. Umowa ubezpieczenia zawierana jest zwykle na formularzu przygotowanym przez ubezpieczyciela. Warto zadbać o to, aby odpowiednio wcześnie zapoznać się z treścią tego dokumentu. Należy zwrócić uwagę na wiele istotnych czynników natury prawnej, zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Po pierwsze, umowy tego typu bardzo często zawieramy z agentami (brokerami ubezpieczeniowymi) działającymi na rzecz firmy ubezpieczeniowej. Powinniśmy sprawdzić, czy taka osoba jest rzeczywiście uprawniona do reprezentacji towarzystwa ubezpieczeniowego w relacjach z klientami. Po drugie, powinniśmy zażądać przedstawienia ogólnych warunków ubezpieczenia, aby upewnić się, że spełniają one nasze oczekiwania. Ogólne warunki ubezpieczenia są nam narzucone przez towarzystwo ubezpieczeniowe i bardzo często nie mamy wpływu na ich treść, ale w zależności od rodzaju towarzystwa ubezpieczeniowego, mogą znacząco się miedzy sobą różnić. Agenci ubezpieczeniowi bardzo często zapewniają, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszelkie sytuacje, w których istnieje ryzyko powstania szkody. Jednak aby uniknąć przykrych niespodzianek, warto sprawdzić, jakie postanowienia znalazły się w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia należy przede wszystkim zwrócić uwagę na: •kategorie mienia, jakie mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową, a jakie są wyłączone, •miejsce, w którym mienie jest objęte ochrona ubezpieczeniową, termin ubezpieczenia, w jakim istnieje ochrona ubezpieczeniowa za szkody zaistniałe ze zdarzeń losowych, katalog wydarzeń, które bezpośrednio lub pośrednio przyczyniając się do powstania szkody w mieniu, wyłączają odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego, np. działania wojenne, akty terroryzmu, strajki, •sumę ubezpieczenia, która powinna odpowiadać wartości mienia ustalonej na dzień ubezpieczenia, •okres ubezpieczenia – od kiedy rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa i z upływem jakiego okresu się kończy (zwykle jest zawierana na rok, o ile strony w umowie nie ustalą innego okresu ubezpieczenia), •to, kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe, a kiedy ubezpieczający może wypowiedzieć lub rozwiązać umowę ubezpieczenia, •to, czy w przypadku przeniesienia własności mienia ruchomego na osobę trzecią, ubezpieczenie trwa do czasu objętego umową czy się rozwiązuje. Warto dodać, że podpisując umowę należy mieć świadomość konsekwencji, w przypadku gdy informacje stanowiące podstawę wystawienia polisy są błędne lub nieprawdziwe. W takim przypadku towarzystwo ubezpieczeniowe (w razie powstania szkody w ubezpieczonym mieniu) będzie mogło odmówić wypłaty odszkodowania, ze względu na błędną ocenę powstającego ryzyka, chyba że niedopełnienie obowiązku nie miało wpływu na powstanie szkody lub zwiększenie się jej rozmiarów.

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.