Źródło: Gazeta Prawna Dostawca: Grupa Wydawnicza INFOR Data: 1 stycznia 2007

Na cesję kredytu musi się zgodzić bank

Rosnące ceny mieszkań powodują, że coraz więcej rodziców kupuje na kredyt mieszkania swoim dzieciom, które nie mają jeszcze zdolności kredytowej – np. studentom. W przyszłości, gdy dzieci zaczną już pracować, rodzice chcą przenieść na nie pozostałą do spłaty część kredytu. W jaki sposób mogą tego dokonać?

– Konieczne jest dokonanie cesji kredytu, która formalnie jest przejęciem długu, uregulowanym w przepisach kodeksu cywilnego. Ma ona charakter trójstronnego porozumienia pomiędzy kredytobiorcą, bankiem i osobą trzecią (obdarowanym). Należy podkreślić, że darczyńca powinien pamiętać, że dla skuteczności cesji wymagana jest zgoda banku na przejście praw i obowiązków wynikających z umowy kredytu hipotecznego z kredytobiorcy na osobę trzecią (obdarowanego).

Jakich formalności trzeba dopełnić w związku z cesją kredytu?

– Umowa przejęcia długu oraz zgoda wierzyciela (banku) na przejęcie długu powinna być pod rygorem nieważności zawarta na piśmie. Dlatego osoba trzecia (obdarowany) musi podpisać z wierzycielem (bankiem) umowę kredytową, wstępując w miejsce kredytobiorcy. Jednak przed zawarciem takiej umowy bank, zgodnie z wewnętrznymi procedurami i regulaminem, może sprawdzić zdolność kredytową osoby trzeciej. Chodzi o ustalenie, czy stan majątkowy obdarowanego gwarantuje spłatę kredytu i odsetek w terminach określonych umową kredytową. W celu sprawdzenia zdolności kredytowej obdarowany powinien przedstawić bankowi odpowiednie informacje – np. zaświadczenie o zatrudnieniu, wysokości zarobków czy informację o innych zobowiązaniach.

Czy dokonanie cesji kredytu jest odpłatne?

– Zmiana umowy kredytowej, związana ze zmianą kredytobiorcy w przedmiocie przejęcia długu, będzie pociągać za sobą pewne opłaty, które może nałożyć bank, zgodnie z własnym regulaminem. Ich wysokość należy sprawdzić w tabelach prowizji i opłat.

Notowała Ewa Usowicz