Paweł Kowalski, radca prawny w kancelarii Rachelski i Wspólnicy wyjaśnia w “Raporcie Finansisty”, co oznaczają zmiany kosztów wpisów do hipoteki. Wcześniej Paweł tłumaczył widzom TV4, dlaczego obniżenie kosztów hipoteki obniży również koszty zabezpieczeń transakcji.

Z dniem 2 marca 2006 r. weszły w życie przepisy nowej ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, które zastąpiły dotychczasowe regulacje określające wysokość wpisów w sprawach cywilnych. Z chwilą wejścia w życie nowych regulacji nastąpiła istotna zmiana w zakresie wysokości opłat sądowych w sprawach cywilnych, w tym również opłat ponoszonych w związku wpisem hipoteki do księgi wieczystej, co z uwagi na szerokie wykorzystywanie hipoteki jako instrumentu zabezpieczającego wierzytelności, ma doniosłe znaczenie praktyczne.

Od dnia 2 marca 2006 r. za wpis hipoteki pobiera się opłatę stałą w wysokości 200 zł, co stanowi istotną zmianę w stosunku do poprzedniego stanu prawnego, w którym koszt wpisu hipoteki do księgi wieczystej uzależniony był od wartości hipoteki. W chwili obecnej zatem wpis hipoteki wiązać się będzie z koniecznością uiszczenia stałej opłaty w wysokości 200 zł, niezależnie od tego, na jaką kwotę ustanowiona została hipoteka. Jest to zatem zmiana niewątpliwie korzystna, pozwoli bowiem zmniejszyć koszty związane z ustanowieniem hipoteki na nieruchomości jako zabezpieczenia zaciągniętych kredytów, pożyczek, czy innych zobowiązań, w szczególności w sytuacji gdy hipoteka opiewa na wysoką kwotę. Przykładowo przedsiębiorca zaciągający kredyt bankowy w kwocie 900.000 zł i ustanawiający w związku z tym hipotekę na nieruchomości w wysokości 900.000 zł, dotychczas obowiązany był zapłacić kwotę 2330 zł tytułem opłaty sądowej od wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Po zmianie przepisów opłata sądowa wyniesie jedynie 200 zł.

Widać zatem, że wprowadzona zmiana ma niebagatelne znaczenie dla osób chcących wykorzystać hipotekę jako instrument zabezpieczenia zaciąganych zobowiązań pieniężnych, obniża bowiem koszty ustanowienia takiego zabezpieczenia. Wprowadzone zmiany powinny stanowić bodziec dla rozwoju rynku nieruchomości oraz kredytów refinansowych, jako że w tych sektorach hipoteka stanowi podstawowy instrument zabezpieczenia wierzytelności.