Choć do 31 grudnia 2015 roku spółki komandytowe i spółki jawne nie były zobligowane do składania do rejestru przedsiębiorców sprawozdań z działalności spółki, to z dniem 23 września 2015 roku weszły w życie zmiany ustawy o rachunkowości (u. r.), które od              1 stycznia 2016 roku nakładają taki obowiązek na spółki komandytowe i spółki jawne, których wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki zagraniczne o podobnych cechach i formie prawnej do w/w spółek.

Obowiązek sporządzania sprawozdań działalności jednostki wynika wprost z art. 49 ust. 1 u.r., w których wskazany jest katalog podmiotów zobligowanych do tej czynności. Co istotne, sprawozdanie z działalności nie może ograniczać się do zdawkowego przedstawiania sytuacji i stanu majątkowego podmiotu. Jak wskazuje bowiem art. 49 ust. 2 u. r. sprawozdanie powinno obejmować m.in. opis zdarzeń istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w danym roku obrotowym; przewidywanym rozwoju jednostki; ważnych osiągnięciach w dziedzinie rozwoju i badań; przewidywań odnośnie przyszłej sytuacji finansowej; posiadanych przez jednostkę oddziałach czy też informację o udziałach wspólników. Jak więc widać lista jest dość szeroka, co sprawia, że sprawozdanie z działalności podmiotu powinno zostać sporządzone zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w/w artykule.

Podmiotem odpowiedzialnym za sporządzenie i podpisanie sprawozdania z działalności, w przypadku spółek jawnych oraz spółek komandytowych, w których wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe lub spółki komandytowo-akcyjne jest, w zależności od postanowień umowy spółki, zarząd spółki komplementariusza (np.: prezes zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy też dwaj członkowie spółki akcyjnej).

Co istotne, od 1 października 2018 roku, podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców sporządzają sprawozdania z działalności jednostki w formie elektronicznej oraz opatrują je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem ePUAP. Wymóg ten dotyczy nie tylko spółek komandytowych oraz spółek jawnych o profilu określonym w niniejszym artykule, ale wszystkich podmiotów wskazanych w art. 49 ust. 1 u. r., czyli również spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych.

W tym miejscu warto przypomnieć, że osoba fizyczna składająca sprawozdanie z działalności spółki w formie elektronicznej powinna posiadać numer PESEL. W przypadku, gdy przykładowo prezes zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który jest obcokrajowcem, nie posiada numeru PESEL koniecznym krokiem będzie uzyskanie tego numeru ewidencyjnego. W tym celu należy wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zameldowania obcokrajowca lub w urzędzie gminy, na terenie której siedzibę ma jego pracodawca (w sytuacji gdy obcokrajowiec pełniący funkcję członka zarządu nie może się zameldować). Co ważne, wspomniana procedura jest bezpłatna. Należy pamiętać, że po otrzymaniu numeru PESEL obowiązkiem spółki jest zgłoszenie tego faktu w rejestrze przedsiębiorców, dzięki czemu osoba z nadanym numerem PESEL będzie mogła składać sprawozdania z działalności jednostki w formie elektronicznej i opatrzyć sprawozdanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym przez ePUAP.

Adam Jaworski, Aplikant Radcowski, Kancelaria Prawna Rachelski i Wspólnicy

 

Menu