Źródło: Rzeczpospolita Data: 22 grudnia 2008 r. ROZMOWA dla „Rzeczpospolitej“ Stanisław Rachelski RADCA PRAWNY Z KANCELARII RACHELSKI & WSPÓLNICY Czym kupno mieszkania w celach inwestycyjnych w miejscowości turystycznej różni się od kupna takiej nieruchomości np. w Warszawie? STANISŁAW RACHELSKI: Przed podjęcem decyzji o zakupie nieruchomości, niezależnie od miejsca jej położenia, należy sprawdzić jej aktualny stan prawny. Przed podpisaniem jakichkolwiek dokumentów, w tym umowy przedwstępnej, nabywca powinien więc zażądać od sprzedającego okazania aktualnego odpisu księgi wieczystej zawierającego informacje dotyczące danej nieruchomości, lub samodzielnie uzyskać powyższy dokument. Następnie należy ustalić, czy osoba oferująca sprzedaż nieruchomości jest jej wyłącznym właścicielem uwidocznionym w treści księgi wieczystej i czy nikt inny nie rości sobie praw do przedmiotowej nieruchomości. Ponadto warto bardzo dokładne sprawdzić, czy dana nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich – zarówno rzeczowymi, w szczególności hipoteką, jak i osobistymi, które również mogą być ujawniane w treści księgi wieczystej. Trzeba również ustalić, zwłaszcza przy zakupie działki, czy na danym obszarze obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i co zawiera. Należy także pamiętać, iż zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości wymaga zachowania formy aktu notarialnego, ponadto zmiana w osobie właściciela podlega obligatoryjnie wpisowi do księgi wieczystej. O czym warto wiedzieć, szukając lokum za granicą, np. w krajach unijnych? Umowa nabycia nieruchomości podlega prawu państwa, w którym owa nieruchomość jest położona. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, iż nawet w ramach jednego państwa członkowskiego UE mogą obowiązywać w poszczególnych regionach odmienne przepisy dotyczące zasad nabywania nieruchomości – np. w Katalonii w Hiszpanii czy w Tyrolu w Austrii. Mając więc na uwadze specyfikę różnych krajów, a nawet ich regionów, należy zawsze przetłumaczyć na język polski wszelkie dokumenty związane z planowaną transakcją w celu dokładnego zapoznania się z ich treścią. Warto również zbadać jej stan prawny, podobnie jak w przypadku zakupu lokum w Polsce. W większości krajów UE istnieją urzędowe rejestry stanowiące odpowiedniki polskich ksiąg wieczystych, w których można znaleźć informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości. Zasadą w państwach Europy kontynentalnej jest również obowiązek zachowania formy notarialnej przy zawieraniu umowy sprzedaży nieruchomości. Jakie są ograniczenia w kupowaniu nieruchomości w UE? Obywatele polscy mogą bez ograniczeń nabywać mieszkania i domy we Francji – na takich samych zasadach jak obywatele francuscy. Podobnie jest m.in. w Hiszpanii, Niemczech oraz w Austrii, gdzie obywatele innych krajów członkowskich UE mogą kupować nieruchomości bez obowiązku uzyskiwania pozwolenia. Warto zauważyć, iż w niektórych państwach UE istnieją jednak pewne ograniczenia w zakresie nabywania przez cudzoziemców nieruchomości położonych w strefach przygranicznych, np. istnieje obowiązek uzyskania zgody właściwego organu administracji w Grecji, Finlandii czy Luksemburgu. Ponadto dodatkowym restrykcjom podlega nabycie nieruchomości rolnych np. w Danii i Czechach. Na uwagę zasługuje przykład Bułgarii, w której obywatele innych państw UE, w tym Polski, mogą dla celów prywatnych bez ograniczeń kupować mieszkania i apartamenty, natomiast niedopuszczalne jest nabywanie gruntów. W Czechach obywatele UE mogą kupować nieruchomości z wyłączeniem gruntów rolnych, jeżeli posiadają zezwolenie na pobyt w tym kraju.

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.