Spółka po przekształceniu zachowuje ciągłość prawną

Przekształcenie jest zmianą formy prawnej funkcjonowania danego podmiotu na inną formę. Następuje to jednak bez zmiany tego podmiotu na inny. […]

  1. Strona główna
  2. 2011
  3. Spółka po przekształceniu zachowuje ciągłość prawną

Przekształcenie jest zmianą formy prawnej funkcjonowania danego podmiotu na inną formę. Następuje to jednak bez zmiany tego podmiotu na inny. W jaki zatem sposób powinny być traktowane umowy leasingu po dokonaniu przekształcenia spółki?

Spółki: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Wynika to z przepisów zawartych w art. 551 kodeksu spółek handlowych. Warto jednocześnie podkreślić, że przekształcona w spółkę prawa handlowego (z wyłączeniem spółki jawnej) może zostać również spółka cywilna. Ponadto kodeks spółek handlowych stanowi, że spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Takie regulacje zawarte są w art. 553 par. 1 kodeksu. Należy jednak zwrócić uwagę, że na gruncie prawa podatkowego regułę szczególną w stosunku do uregulowań kodeksu spółek handlowych stanowi art. 93a Ordynacji podatkowej. Zgodnie z brzmieniem tego artykułu osoba prawna powstała w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej lub spółki niemającej osobowości prawnej, a także osobowa spółka handlowa powstała w wyniku przekształcenia innej spółki niemającej osobowości prawnej lub spółki kapitałowej, wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. Należy zatem stwierdzić, że w trakcie przekształcenia spółki nie mamy do czynienia z powstaniem nowego podmiotu. Spółka przekształcona zachowuje bowiem ciągłość prawną spółki przekształcanej, wstępując z dniem przekształcenia we wszystkie, wynikające z przepisów, prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Biorąc to pod uwagę, można stwierdzić, że umowy leasingu zawarte przez spółkę handlową lub cywilną przed przekształceniem w inną spółkę prawa handlowego nadal będą traktowane właśnie jako umowy leasingu. W związku z tym np. opłaty związane z kosztami leasingu będą stanowiły dla spółki przekształconej koszty uzyskania przychodu.

Menu