Spółka ma 15 dni na zgłoszenie do rejestru sądowego

W wielu firmach, w tym spółkach kapitałowych, muszą być sporządzane roczne sprawozdania finansowe. Jakie kary przewidziano w przepisach za nieprzestrzeganie […]

  1. Strona główna
  2. 2013
  3. Spółka ma 15 dni na zgłoszenie do rejestru sądowego

W wielu firmach, w tym spółkach kapitałowych, muszą być sporządzane roczne sprawozdania finansowe. Jakie kary przewidziano w przepisach za nieprzestrzeganie obowiązków związanych ze sporządzaniem oraz składaniem takich sprawozdań?

Roczne sprawozdanie finansowe należy sporządzić nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, a następnie przedłożyć do zatwierdzenia odpowiednim organom (zarządowi w spółce kapitałowej). W terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku bilansowego spółki mają czas na rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Jeżeli rok bilansowy pokrywa się w z kalendarzowym, termin ten upływa 30 czerwca.
Od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego rozpoczynają bieg terminy do złożenia sprawozdania wraz z odpisem uchwały o jego zatwierdzeniu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwym urzędzie skarbowym. Jeżeli sprawozdanie było objęte wymogiem badania przez biegłego rewidenta, dodatkowo podlega obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Na zgłoszenie wniosku do KRS i zgłoszenie do MSiG spółka ma 15 dni. Na zgłoszenie sprawozdania w urzędzie skarbowym termin wynosi 10 dni. Osoba odpowiedzialna za to, że nie sporządzono sprawozdania finansowego, wykonano go niezgodnie z przepisami lub zawarto w nim nierzetelne dane, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat dwóch albo obu tym karom łącznie.
Karze grzywny bądź karze ograniczenia wolności podlega również ten, kto wbrew przepisom m.in. nie poddaje sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta, albo nie dopuszcza go do pełnienia obowiązków, nie składa sprawozdania do ogłoszenia lub nie składa go we właściwym rejestrze sadowym. O wymiarze kar ograniczenia i pozbawienia wolności oraz o wysokości grzywny każdorazowo orzeka sąd.
Niezależnie od kar przewidzianych w ustawie o rachunkowości, środki przymusu (grzywnę) w przypadku niedopełnienia obowiązku złożenia sprawozdania finansowego mogą zastosować też sąd rejestrowy i urząd skarbowy.

Menu