Rezygnację składa się organowi spółki, który powołuje zarząd

Członek zarządu spółki może zrezygnować z pełnionej funkcji. Ma prawo zrobić to w każdym czasie. Taka decyzja jest jednostronną czynnością […]

  1. Strona główna
  2. 2013
  3. Rezygnację składa się organowi spółki, który powołuje zarząd

Członek zarządu spółki może zrezygnować z pełnionej funkcji. Ma prawo zrobić to w każdym czasie. Taka decyzja jest jednostronną czynnością prawną członka zarządu. Jakie jednak warunki muszą być spełnione, aby rezygnacja była skuteczna?

Rezygnacja – tak jak każde oświadczenie woli – będzie skuteczna tylko wtedy, gdy zostanie właściwie zakomunikowana drugiej stronie. Oznacza to, że będzie skuteczna z chwilą, gdy dojdzie do drugiej strony w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią rezygnacji (art. 61 k.c.).
Oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji członka zarządu powinno być złożone właściwemu organowi spółki, który powołuje zarząd. Jeżeli w spółce z o.o. została ustanowiona rada nadzorcza, to członek zarządu może złożyć oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji któremukolwiek z członków rady nadzorczej, chyba że obowiązujący w spółce regulamin rady nadzorczej zawiera odmienne postanowienia w tym zakresie (wyrok Sądu Najwyższego z 7 maja 2010 r., sygn. akt CSK 176/09).
Jeżeli jednak rada nadzorcza nie została ustanowiona, to rezygnacja członka zarządu powinna być złożona na zgromadzeniu wspólników, które jest w tej sytuacji organem uprawnionym do powoływania członków zarządu. W cytowanym wyżej wyroku (CSK 176/09) Sąd Najwyższy uznał, że powiadomienie o rezygnacji poszczególnych wspólników spółki poza zgromadzeniem wspólników nie jest skuteczne, ponieważ nie daje możliwości natychmiastowego powołania nowego członka zarządu.
Z kolei w wyroku z 3 listopada 2010 r. (sygn. akt V CSK 129/10) Sąd Najwyższy uznał, że oświadczenie zawierające rezygnację członka zarządu z pełnionej przez niego funkcji będzie również skuteczne, gdy zostanie złożone na ręce pełnomocnika ustanowionego przez zgromadzenie wspólników spółki z o.o. Przepisy art. 210 par. 1 k.s.h. nie różnicują bowiem czynności prawnych, do których umocowany jest pełnomocnik spółki z o.o. Dotyczą więc wszystkich umów między spółką a członkiem jej zarządu – bez względu na to, czy umowy te mają związek z pełnioną funkcją w zarządzie spółki.

Menu