Przekształcenie spółki zmniejsza koszty

Przedsiębiorcy wciąż mają problemy ze sprawnym przeprowadzeniem procedury […]

  1. Strona główna
  2. 2010
  3. Przekształcenie spółki zmniejsza koszty

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Data: 10.09.2010 Autor: Przemysław Adamus

Przedsiębiorcy wciąż mają problemy ze sprawnym przeprowadzeniem procedury przekształcenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością * Dlaczego przekształcanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w komandytowe cieszy się obecnie tak dużą popularnością wśród przedsiębiorców? Przedsiębiorców, którzy decydują się na takie zmiany, jest coraz więcej. Dzięki przekształceniu spółki z o.o.w komandytową mogą bowiem znacząco zmniejszyć obciążenia podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Część przedsiębiorców ma jednak problemy ze sprawnym przeprowadzeniem procedury przekształcenia. Upraszczając należy wyjaśnić, że najpierw zarząd przygotowuje plan przekształcenia spółki wraz z załącznikami i opinią biegłego rewidenta. Biegły rewident – wyznaczany przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółki z o.o. -analizuje plan przekształcenia w zakresie jego poprawności i rzetelności. Plan powinien być sporządzany w formie pisemnej i zawierać obowiązkowo dwa elementy: ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia i określenie wartości udziałów albo akcji wspólników zgodnie ze sprawozdaniem finansowym. * Przekształcenie pociąga jednak za sobą poważne konsekwencje. Ilu wspólników spółki z o.o. musi się w tej sprawie wypowiedzieć? Uchwałę o przekształceniu podejmuje zgromadzenie wspólników spółki z o.o. Zanim to nastąpi, spółka musi dwukrotnie zawiadomić wspólników o zamiarze powzięcia takiej uchwały nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem jej powzięcia, w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie. Aby przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową mogło dojść do skutku, to w przedmiocie planowanej zmiany powinni wypowiedzieć się wspólnicy reprezentujący co najmniej dwie trzecie kapitału zakładowego spółki. Konieczne jest też uzyskanie zgody osób, które w nowo powstającej spółce komandytowej mają być komplementariuszami, czyli ponoszącymi pełną odpowiedzialność majątkową. Pozostali wspólnicy staną się komandytariuszami w nowej spółce, a ich odpowiedzialność będzie ograniczona. * Co powinna zawierać uchwała o przekształcaniu spółki z o.o. w komandytową? Uchwała musi zawierać co najmniej: typ spółki po przekształceniu; wysokość sumy komandytowej; wysokość kwoty przeznaczonej na wypłaty dla wspólników nieuczestniczących w spółce przekształconej, która nie może przekraczać 10 proc. wartości bilansowej majątku spółki oraz zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane. Ponadto uchwała powinna zawierać nazwiska i imiona wspólników prowadzących sprawy spółki i mających reprezentować spółkę przekształconą oraz zgodę na brzmienie umowy spółki przekształconej. Czy wspólnikowi, który nie zdecyduje się na przystąpienie do nowej spółki, należy się jakaś rekompensata? Począwszy od dnia powzięcia uchwały o przekształceniu, wspólnicy mają miesiąc na złożenie oświadczeń dotyczących ich uczestnictwa w nowo powstałej spółce. Nie dotyczy to wspólników, którzy złożyli takie oświadczenia w dniu powzięcia uchwały. Wspólnikowi, który nie złożył oświadczenia o uczestnictwie, przysługuje roszczenie o wypłatę kwoty odpowiadającej wartości jego udziałów w spółce przekształcanej, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia. Roszczenie to przedawnia się z upływem dwóch lat, licząc od dnia przekształcenia. * Kto w praktyce reprezentuje spółkę komandytową? Zasadą jest, że taką spółkę reprezentują komplementariusze, ponieważ są oni jej ustawowymi przedstawicielami. Można ich pozbawić prawa do reprezentowania jedynie na mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu. Z kolei komandytariusze mogą działać w imieniu spółki tylko po otrzymaniu pełnomocnictwa lub prokury udzielonych im przez działających w imieniu spółki komplementariuszy.

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.

Menu