Prosty sposób i bez straty Odpowiednie zabezpieczenie wierzytelności w obrocie gospodarczym pozwala zminimalizować ryzyko nieodzyskania należności.

Skuteczną i zapewne najtańszą metodą mobilizowania dłużników do regulowania zobowiązań może się okazać się umieszczana na fakturach VAT przez wystawców klauzula o dopisywaniu wierzytelności do ogólnopolskiego rejestru długów. Uzyskanie weksla in blanco podpisanego przez dłużnika nie wymaga asysty prawnika, a może w przyszłości znacznie przyspieszyć odzyskanie należności.

Dobre imię

Przedstawiciele branży windykacyjnej zwracają uwagę, że upublicznienie informacji o wierzytelności jest groźnym argumentem w walce z nieuczciwymi kontrahentami. A to dlatego, że ryzyko utraty wiarygodności bardziej mobilizuje do spłaty długu niż ostrzeganie o możliwości wystąpienia na drogę sądową czy wszczęcia egzekucji.

Elementem podnoszącym prestiż firmy, a także świadczącym o prowadzonej przez nią nowoczesnej polityce zarządzania wierzytelnościami jest informowanie swoich kontrahentów o tym, że w przypadku braku zapłaty za dostarczony towar lub wykonane usługi informacja o zadłużeniu zostanie przekazana firmie windykacyjnej twierdzi Wojciech Sypniewski, dyrektor operacyjny w Kaczmarski Inkasso.Informacja taka naniesiona jest najczęściej na fakturę w postaci pieczątki prewencyjnej.

Klauzula informująca o zamiarze przekazywania informacji gospodarczej do rejestru długów podnosi nam skuteczność ściągalności niezapłaconego czynszu nawet do 70 proc. Na razie nasze działania koncentrujemy na korzystających z lokali użytkowych, w najbliższym czasie jednak rozszerzymy swoją działalność przy obsłudze lokatorów mieszkań komunalnych mówi Waldemar Flugel, dyrektor Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu.

Wraca jak…

Jedną z częściej stosowanych form zabezpieczenia wierzytelności jest weksel. Papier wartościowy zawierający bezwarunkowe przyrzeczenie w wypadku weksla własnego lub bezwarunkowe polecenie w wypadku weksla trasowanego zapłaty oznaczonej sumy definiuje Wojciech Sypniewski.

Solidarna odpowiedzialność osób podpisanych na wekslu, dopuszczalność zbycia go w drodze indosu, możliwość sądowego dochodzenia praw w drodze postępowania nakazowego czynią z niego skuteczny instrument zabezpieczający transakcję.

Nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla stanowi tytuł zabezpieczenia bez konieczności nadawania mu klauzuli wykonalności. Staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia dodaje Wojciech Sypniewski.

Wojciech Ostrowski, wspólnik w Kancelarii Rachelski i Wspólnicy, zwraca uwagę, że zabezpieczenie to co prawda zapewnia szybsze uzyskanie należności, ale nie gwarantuje przedsiębiorcy, iż egzekucja z majątku dłużnika będzie skuteczna i że jego roszczenia zostaną w całości zaspokojone.

Dokument, któremu brak jednej z ważnych cech weksla, nie może być uznany za taki papier. Wskazana jest daleko posunięta ostrożność oraz staranność, gdy dostajemy wypełniony weksel lub gdy sami go wypełniamy. Przed wystąpieniem na drogę sądową należy zażądać od dłużnika wykupienia weksla. Szczególnym rodzajem zabezpieczenia jest awal. Polega na zamieszczeniu na wekslu poręczenia wekslowego. Zabezpiecza to zapłatę całości sumy wekslowej lub jej części. W wypadku awalu poręczyciel odpowiada, nawet gdy nieważne jest zobowiązanie uczula Wojciech Sypniewski.

Poręczenie wekslowe stosuje się wówczas, gdy poręcza się zapłatę weksla. Poręczyć można całą sumę wekslową lub jej część. Dla poręczyciela stosuję się również nazwę żyranta. Poręczenie umieszcza się na wekslu i oznacza zwrotem poręczam oraz podpisem poręczyciela. Żyrant odpowiada tak samo jak ten, za kogo poręczył. Poręczyciel wekslowy, który zapłacił weksel, nabywa prawa wynikające z weksla, czyli staje się wierzycielem osoby, za którą poręczył.

Cechą charakterystyczną poręczenia wekslowego jest to, że nieważność tego poręczenia może być spowodowana jedynie formą samego weksla, poręczenie wekslowe będzie więc ważne, gdy np. zobowiązanie, za które poręcza poręczyciel, jest nieważne dodaje Wojciech Sypniewski.