Źródło: Gazeta Finansowa Data: 6 luty 2009 r. Autor: Dorota Żurowska Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) określa główne kierunki rozwoju i prowadzenia polityki prozatrudnieniowej rządu oraz umożliwia wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Do głównych celów POKL należą: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej pracy. Priorytet VI POKL zatytułowany Rynek pracy otwarty dla wszystkich obejmuje m.in. działania (6.2.) wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (dalej Działania 6.2.). – Priorytet VI jest nakierowany na osoby pozostające bez pracy i jej poszukujące. W tym celu podejmowane są działania mające na celu promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia polegające na wspieraniu inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz wspomagania kreatywności wspierającej rozwój przedsiębiorczości. Dofinansowanie z UE W ramach prowadzonej działalności jednostki wdrażające programy unijne (zwane Instytucjami Pośredniczącymi lub Instytucjami Organizującymi Konkursy – IOK) dokonują naborów, czyli ogłaszają konkursy na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków EFS przez beneficjentów, czyli podmioty, które pełnią rolę operatora wsparcia finansowego dla tzw. uczestnika.. Terminy ogłaszania konkursów można sprawdzić na stronie www.funduszestrukturalne. gov.pl (harmonogram konkursów POKL). Są one różne w poszczególnych województwach. W niektórych nabory są już zakończone, w innych trwały do końca 2008 r., a w województwie mazowieckim Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie organizuje już drugi nabór. Rekrutacja uczestników IOK (w większości województw są to Wojewódzkie Urzędy Pracy, z wyjątkiem województw pomorskiego i podlaskiego gdzie zadania te realizują Urzędy Marszałkowskie Województwa, a na Mazowszu – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych) na podstawie oceny wniosków dokonują wyboru beneficjentów. Beneficjenci, którzy podpisali umowy z IOK i uzyskali dofinansowanie, dokonują rekrutacji uczestników. Wykaz beneficjentów najprościej jest znaleźć na stronach internetowych IOK (wojewódzkich urzędów pracy, urzędów marszałkowskich województw czy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych). Dla rozpoczynających Uczestnikiem jest osoba fizyczna, która zamierza – korzystając ze wsparcia unijnego – rozpocząć działalność gospodarczą lub wraz z innymi osobami fizycznymi zawiązać spółdzielnię lub spółdzielnię socjalną (tj. zrzeszenie nieograniczonej liczby osób w celu prowadzenia wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu 0 osobistą pracę członków spółdzielni). W szczególności o pomoc w ramach Działania 6.2 mogą ubiegać się osoby niepracujące przez co najmniej 12 miesięcy wciągu ostatnich dwóch lat, kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka 1 jego wychowaniem, osoby niepełnosprawne, osoby do 25. roku życia i po 45. roku życia, osoby z terenów wiejskich. Bez działalności Do programu nie może przystąpić osoba fizyczna, która miała zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie roku przed przystąpieniem do projektu (za przystąpienie do projektu uważa się datę podpisania Umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego). Beneficjent w pierwszym etapie zobowiązany jest przekazać uczestnikowi odpowiednio dobraną pomoc szkoleniowodoradczą, w ramach której uczestnik zdobędzie wiedzę potrzebną mu do prowadzenia działalności gospodarczej lub podnoszenia kwalifikacji. Pomoc dla uczestnika Przedmiotowa pomoc udzielana jest uczestnikowi po podpisaniu umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowodoradczego. Do II etapu kwalifikowane są osoby, które zarejestrowały działalność gospodarczą lub założyły spółdzielnię (lub spółdzielnię socjalną). Osoby te nadal mogą liczyć na możliwość skorzystania z usług doradczoszkoleniowych. Ponadto osoby te uprawnione są do korzystania z dwóch typów dofinansowania: a) jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, b) wsparcia pomostowego. Wysokość przyznanych środków finansowych może stanowić nawet równowartość (do 40 000 zł lub do 20 000 zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej). Wsparcie pomostowe Osoby zgłaszające się do programu mogą liczyć także na wsparcie pomostowe w okresie 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, polegające na wpłacaniu miesięcznie kwoty nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji. Aby uzyskać dofinansowanie wraz z odpowiednim wnioskiem należy złożyć dokumenty poświadczające rozpoczęcie działalności gospodarczej, biznesplan na okres dwóch lat działalności firmy, zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków oraz harmonogram rzeczowo-finansowy, czyli kosztorys i harmonogram wydatków. Dwie transze dotacji Uczestnik otrzymuje dotację w dwóch transzach: a) do 80 proc. – po podpisaniu Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, b) resztę – po zatwierdzeniu przez beneficjenta poniesionych wydatków. Uczestnik może (ze względu na przewlekłość procedur) samodzielnie pokryć wydatki i następnie otrzymać ich refundację po podpisaniu ww. umowy, jednak czyni to na własne ryzyko. Należy pamiętać, że uczestnik zobowiązany jest do rozliczenia 100 proc. środków otrzymanych w ramach dotacji. Zwrot z odsetkami Ponadto zobowiązany on będzie do zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeżeli zakończy działalność gospodarczą przed upływem 12 miesięcy, licząc od daty jej rozpoczęcia. Inną ważną kwestią jest sprawa zabezpieczenia zwrotu otrzymanego przez uczestnika wsparcia w sytuacji, gdy zakończył on przedwcześnie działalność lub naruszył warunki ww. umowy. Rodzaj zabezpieczenia określa beneficjent. Może to być: poręczenie, weksel wraz z poręczeniem wekslowym, gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada na rachunku bankowym albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. Autorka jest radcą prawnym w kancelarii Rachelski i Wspólnicy

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.