12 kwietnia 2024

Anna Domin

Pracujący ojciec może wykorzystać część urlopu macierzyńskiego

Pracownik, który został ojcem, zamierza skorzystać z przywilejów rodzicielskich gwarantowanych w kodeksie pracy. Jakie uprawnienia przysługują mu z tytułu narodzin […]

Pracownik, który został ojcem, zamierza skorzystać z przywilejów rodzicielskich gwarantowanych w kodeksie pracy. Jakie uprawnienia przysługują mu z tytułu narodzin dziecka?

Pracownik ojciec ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni. Uprawnienie to przysługuje mu w okresie od narodzin do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia. Tak wynika z art. 1823 par. 1 pkt. 2 k.p. Świadczenie to jest udzielane na pisemny wniosek pracownika. Trzeba go złożyć nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem urlopu. Pracodawca jest obowiązany taki wniosek uwzględnić.
Kodeks pracy dopuszcza również możliwość wykorzystania przez ojca dziecka części urlopu macierzyńskiego. Warunkiem przyznania wolnych dni ojcu jest posiadanie prawa do tego rodzaju urlopu przez matkę dziecka. Jeżeli nie przysługuje jej to świadczenie, bo nie ma statusu pracownika, to zatrudnionemu ojcu również nie można go udzielić. Jeśli natomiast matce przysługuje wspomniane uprawnienie, to po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni urlopu, może ona przekazać pozostałą jego część na rzecz ojca dziecka. Tak wynika z art. 180 par. 5 k.p. Aby uzyskać niewykorzystaną przez matkę część urlopu macierzyńskiego, ojciec dziecka powinien złożyć u swojego pracodawcy wniosek o jego udzielenie, wskazując w nim termin rozpoczęcia. Następnie pracownica – nie później niż 7 dni przed powrotem do pracy – składa u swojego pracodawcy wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego. Powinna dołączyć do niego zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego ojca dziecka o złożeniu wniosku o urlop macierzyński, ze wskazaniem terminu jego rozpoczęcia. Zgodnie z art. 1822 par. 1 k.p. pracownica matka może również przekazać drugiemu rodzicowi prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego. W tym przypadku ojciec dziecka musi zadeklarować pracodawcy chęć wykorzystania tego świadczenia, tzn. złożyć wniosek przynajmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem. Ojciec dziecka jest objęty taką samą ochroną stosunku pracy jak pracownica korzystająca z urlopu macierzyńskiego.