Pracownik musi sam udowodnić, że był mobbingowany - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

12 kwietnia 2024

Anna Domin

Pracownik musi sam udowodnić, że był mobbingowany

Pracownicy zbyt pochopnie wiele zachowań pracodawcy uznają za mobbing. Jakie warunki muszą być spełnione, aby to zjawisko wystąpiło? W jaki […]

Pracownicy zbyt pochopnie wiele zachowań pracodawcy uznają za mobbing. Jakie warunki muszą być spełnione, aby to zjawisko wystąpiło? W jaki sposób pracownik może udowodnić, że był mobbingowany, i jakiego zadośćuczynienia może z tego tytułu dochodzić?

Kodeks pracy zobowiązuje pracodawców do przeciwdziałania mobbingowi, który rozumiany jest jako działanie lub zachowanie dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołującym u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodującym lub mającym na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników (art. 943 par.1 i 2 k.p.). W wyroku z 8 grudnia 2005 (I PK 103/05) Sąd Najwyższy wyraził pogląd, iż aby stwierdzić mobbing, wszystkie jego przesłanki muszą być spełnione łącznie, a więc działania muszą być jednocześnie uporczywe i długotrwałe oraz polegać na nękaniu lub zastraszaniu. Z drugiej jednak strony długotrwałość tych działań musi być rozpatrywana indywidualnie, ponieważ nie jest możliwe wskazanie minimalnego okresu do zaistnienia mobbingu (wyrok SN z 17 stycznia 2007, I PK 176/06). Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, a w sytuacji gdy w wyniku mobbingu rozwiązał umowę o pracę – odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Musi liczyć się jednak z koniecznością udokumentowania działań o charakterze mobbingowym. Dowodami mogą być zeznania świadków, korespondencja (papierowa lub elektroniczna) wymieniana z mobberem oraz kopie innych dokumentów świadczących o mobbingu, np. oficjalne skargi kierowane do przełożonego mobbera, związków zawodowych lub organów władzy bądź instytucji, a także zwolnienia chorobowe (kserokopie druków L4) oraz sporządzane przez lekarzy zaświadczenia o stanie zdrowia. Nagrania dźwiękowe, aby zostały uznane za dowody, muszą być potwierdzone przez eksperta, co generuje koszty po stronie pracownika i wydłuża procedurę.