12 kwietnia 2024

Anna Domin

Pracodawca może potrącać kwoty na zaspokojenie alimentów i zaliczek

Jakie należności, w jakiej kolejności i do jakiej wysokości pracodawca może potrącić z wynagrodzenia pracownika bez jego zgody? Pracodawca może […]

Jakie należności, w jakiej kolejności i do jakiej wysokości pracodawca może potrącić z wynagrodzenia pracownika bez jego zgody?

Pracodawca może potrącać z wynagrodzenia bez zgody pracownika następujące należności: 1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych; 2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie innych należności; 3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi; 4) kary pieniężne przewidziane w art. 108 k.p. Należności potrącane są w podanej wyżej kolejności z wynagrodzenia netto, aż do momentu osiągnięcia wyznaczonej ustawowo granicy – w przypadku świadczeń alimentacyjnych 3/5 wynagrodzenia, a przy egzekucji innych należności oraz zaliczek pieniężnych – 1/2 wynagrodzenia. Z tym że potrącenia, o których mowa w art. 87 par. 1 pkt 2 i 3 k.p., nie mogą w sumie przekroczyć 1/2 wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami, o których mowa w art. 87 par. 1 pkt 1 k.p. – 3/5 wynagrodzenia. Niezależnie od nich pracodawca może potrącić kary pieniężne za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku pracy w granicach określonych w art. 108 par. 3 k.p. Ponadto z wynagrodzenia za pracę mogą być też odliczone, w pełnej wysokości, kwoty wpłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za które pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia (art. 87 par. 7 k.p.). Niezależnie od powyższych ograniczeń wolna od potrąceń jest kwota pensji w wysokości minimalnego wynagrodzenia przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, 75 proc. minimalnego wynagrodzenia przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi i 90 proc. tej płacy przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 k.p.