Powrót do pracy wymaga zgody zatrudnionego - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

12 kwietnia 2024

Anna Domin

Powrót do pracy wymaga zgody zatrudnionego

Czy pracodawca może cofnąć oświadczenie woli o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia? Od 22 lutego 2016 r. kodeks pracy będzie regulował zasady zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Choć rozwiązanie to było powszechnie akceptowane i stosowane na gruncie prawa pracy, to jednak dopiero po nowelizacji zyska podstawy w […]

wojciech_kolo_bmCzy pracodawca może cofnąć oświadczenie woli o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia?

Od 22 lutego 2016 r. kodeks pracy będzie regulował zasady zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Choć rozwiązanie to było powszechnie akceptowane i stosowane na gruncie prawa pracy, to jednak dopiero po nowelizacji zyska podstawy w przepisach.
O ile samo złożenie przez pracodawcę pracownikowi oświadczenia o zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia (z zachowaniem prawa do wynagrodzenia) nie nastręczało z reguły wątpliwości prawnych (wyrok SN z 6 października 1998 r., sygn. akt I PKN z 369/98 lub wyrok z 20 czerwca 2001 r., sygn. akt I PKN 475/00), o tyle już możliwość cofnięcia przez pracodawcę takiego oświadczenia woli wywoływała pewne wątpliwości. Jeden z poglądów prezentowanych w orzecznictwie na ten temat zakładał, że zwolnienie pracownika ze świadczenia obowiązków nie oznacza, że pracodawca zwalnia go z obowiązku pozostawania w gotowości do wykonywania pracy. Jednak z utrwalonego orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika jednoznacznie, że późniejsze odwołanie oświadczenia woli pracodawcy wymaga dla swej skuteczności zgody pracownika, której nie można domniemywać. Dlatego też SN w wyroku z 5 lipca 2005 r. (sygn. akt I PK 176/04) stwierdził, że skuteczne zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia przesądza o tym, że pracownik, który nie wyraża zgody na cofnięcie wcześniejszego oświadczenia woli pracodawcy, nie jest obowiązany do podporządkowania się w tym okresie poleceniom zatrudniającego dotyczącym świadczenia pracy we wskazanym miejscu i terminie. Takie polecenia należy bowiem uznać za sprzeczne z treścią wiążącego strony stosunku prawnego. Zatem odmowa ze strony pracownika nie może być uznana za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych (art. 52 par. 1 pkt 1 k.p.) i nie daje podstaw do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy zatrudnionego.