12 kwietnia 2024

Anna Domin

Poprawienie błędu w świadectwie także bez wniosku pracownika

Pracownik otrzymał świadectwo pracy, w którym był błąd. Został o tym powiadomiony i poproszony o jego zwrot, ale tego nie […]

Pracownik otrzymał świadectwo pracy, w którym był błąd. Został o tym powiadomiony i poproszony o jego zwrot, ale tego nie zrobił. Czy w takiej sytuacji należy mu wystawić kolejne (poprawione) świadectwo pracy? W jaki sposób dostarczyć je pracownikowi?

W myśl art. 97 par. 1 kodeksu pracy, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. Przepisy kodeksu pracy nie regulują kwestii prostowania treści świadectwa pracy z inicjatywy pracodawcy. Jednak z uwagi na doniosłość tego dokumentu wskazane jest, aby pracodawca sprostował świadectwo pracy, gdy wykryje w nim błędy lub inne nieścisłości. Jeżeli pracodawca ustali, że w przekazanym pracownikowi świadectwie pracy znajduje się błąd, powinien niezwłocznie wydać nowe, poprawione świadectwo pracy. Należy bowiem podkreślić, że świadectwo pracy jest szczególnym dokumentem, który potwierdza okres zatrudnienia oraz zawiera informacje niezbędne dla prawidłowego ustalenia uprawnień ze stosunku pracy oraz ubezpieczenia społecznego.
Pracodawca, który wykrył błąd w treści świadectwa pracy, powinien niezwłocznie wystawić prawidłowe świadectwo pracy oraz umieścić jego kopię w aktach osobowych pracownika. Pracodawca nie może także uzależniać poprawienia świadectwa pracy od zwrócenia przez pracownika poprzedniego, błędnego świadectwa pracy. O wystawieniu nowego świadectwa pracy pracodawca powinien zawiadomić pracownika. Jeżeli uchyla się on od osobistego odebrania poprawionego świadectwa pracy, pracodawca powinien przesłać je na adres zamieszkania pracownika. W takim przypadku zwrotne potwierdzenie odbioru stanowi dowód doręczenia pracownikowi świadectwa pracy. Jeżeli pracownik uzna, że poprawione świadectwo pracy nadal zawiera błędy, powinien w ciągu 7 dni zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o jego sprostowanie. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.