Źródło: Money.pl Data: 5 czerwca 2009 r. Autor: Paweł Kowalski Bez zgody wynajmującego najemca nie może oddać lokalu lub jego części do bezpłatnego używania ani go podnająć. Zgoda wynajmującego nie jest wymagana co do osoby, względem której najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym. A zatem, aby najemca mógł podnająć lokal, powinien najpierw uzyskać zgodę wynajmującego. Zgodnie z treścią art. 688(2) kodeksu cywilnego zgoda taka powinna zostać wyrażona na piśmie. Kwestię podnajmu lokalu regulują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy oraz zmianie Kodeksu cywilnego (zwanej dalej ustawą).Należy zauważyć, że analizowany przepis wprowadza w zakresie najmu lokali regulację szczególną w stosunku do przepisów ogólnych normujących stosunek najmu. Zgodnie bowiem z art. 668 § 1 kodeksu cywilnego najemca może podnająć przedmiot najmu, jeżeli umowa mu tego nie zabrania.Trzeba zatem mieć na uwadze, że w przypadku najmu lokalu, inaczej niż ma to miejsce w przypadku najmu innych rzeczy, przed oddaniem lokalu w podnajem najemca powinien uzyskać zgodę wynajmującego na dokonanie takiej czynności. Oddanie lokalu w podnajem bez wymaganej zgody wynajmującego stanowić będzie naruszenie umowy najmu. W przypadku lokali mieszkalnych oddanie przez najemcę lokalu w podnajem bez wymaganej zgody jest jedną z przesłanek wypowiedzenia umowy najmu. Zgodnie bowiem z art. 11 ust. 2 pkt 3) ustawy właściciel lokalu może wypowiedzieć umowę najmu nie później niż na miesiąc naprzód jeżeli najemca podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela. Oczywiście powyższe rozważania dotyczą sytuacji, w której strony w umowie najmu nie zawrą innych postanowień, odmiennie regulujących kwestię oddania lokalu w podnajem. Autor jest radcą prawnym w Kancelarii Rachelski

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.