Od czego zależy odszkodowanie za mobbing? - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

12 kwietnia 2024

Anna Domin

Od czego zależy odszkodowanie za mobbing?

Kodeks pracy zobowiązuje pracodawców do przeciwdziałania mobbingowi, który rozumiany jest jako działanie lub zachowanie dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu […]

Kodeks pracy zobowiązuje pracodawców do przeciwdziałania mobbingowi, który rozumiany jest jako działanie lub zachowanie dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, wywołującym zaniżoną ocenę przydatności zawodowej.

Mobbing może też powodować poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników (art. 943 Kodeksu pracy). W wyroku z 8 grudnia 2005 (I PK 103/05), Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że aby stwierdzić mobbing, wszystkie jego przesłanki muszą być spełnione łącznie, a więc działania muszą być jednocześnie uporczywe i długotrwałe oraz polegać na nękaniu lub zastraszaniu. Z drugiej jednak strony, długotrwałość tych działań musi być rozpatrywana indywidualnie, ponieważ nie jest możliwe wskazanie minimalnego okresu do zaistnienia mobbingu (wyrok SN z 17 stycznia 2007, I PK 176/06). Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia może dochodzić od pracodawcy zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, a w sytuacji, gdy w wyniku mobbingu, rozwiązał umowę o pracę – odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę (art. 94 3 § 3 i 4 K.p.). Wysokość takiego odszkodowania może być różna w zależności od okoliczności konkretnego przypadku (wyrok SN z 3 kwietnia 2008, II PK 286/07). Należy jednak pamiętać, że ciężar dowodu związany z wykazaniem związku między mobbingiem a rozstrojem zdrowia i rozmiarem doznanej krzywdy spoczywa na pracowniku. W postępowaniu dotyczącym stosowania przez pracodawcę mobbingu oraz przyznania świadczeń z tego tytułu nie jest wystarczające stwierdzenie bezprawności działań podjętych wobec pracownika, lecz konieczne jest wykazanie celu tych działań i ich skutków (wyrok SN z 5 października 2007, II PK 31/07).