Źródło: Gazeta Prawna Dostawca: Grupa Wydawnicza INFOR Data: 13 październik 2008 r.

SPECJALISTA RADZI Każde przedsiębiorstwo mające na celu dynamiczny rozwój i zdobywanie coraz mocniejszej pozycji na rynku starannie dba o tzw. właściwy wizerunek firmy, czyli o jak najlepsze wyobrażenie aktualnych i potencjalnych klientów o danym przedsiębiorstwie. Coraz częściej przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że bez indywidualnej tożsamości firma ma małe szansę na rozpoznawalność i akceptację przez wymagających klientów. Wraz ze wzrostem wiedzy przedsiębiorców o korzyściach płynących z właściwej prezentacji podstawowych atrybutów identyfikacji firmy rośnie w nich także świadomość konieczności ochrony prawnej tych elementów. Jak to wygląda w świetle obowiązujących przepisów? Otóż każdy przedsiębiorca powinien działać jako firma. Firmą osoby prawnej jest nazwa działalności wraz z określeniem formy prawnej, w jakiej prowadzi tę działalność, natomiast firmą osoby fizycznej jest zazwyczaj jej imię i nazwisko. Przepisy kodeksu cywilnego zobowiązują przedsiębiorców do rejestracji firm odróżniających się od przedsięwzięć innych biznesmenów. Rejestracja firmy w ewidencji działalności gospodarczej lub rejestrze przedsiębiorców KRS pozwala skorzystać z ochrony przewidzianej przepisami kodeksu cywilnego oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Należy jednak rozróżnić ochronę firmy (nazwy) przedsiębiorstwa i ochronę znaku towarowego. Znak towarowy to oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli nadaje się ono do odróżnienia towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa. Katalog oznaczeń mogących pełnić funkcję znaku towarowego jest otwarty. Przyjmuje się podział znaków na: słowne, obrazowe, plastyczne, dźwiękowe i kombinowane. Powyższy podział w zasadzie nie budzi wątpliwości. Kontrowersyjna jednak pozostaje kwestia tzw. znaków kolorowych, czyli uznania zdolności pojedynczego koloru jako znaku towarowego. Wydaje się, że podobnie jak w innych systemach prawnych możliwe jest uznanie oznaczenia kolorowego za znak towarowy, o ile zostanie sprecyzowany jego odcień (np. róż-kon-go)*. Ze względu na strategiczną rolę znaku towarowego w budowaniu wizerunku i indywidualnej tożsamości przedsiębiorstwa warto dokonać jego rejestracji. Można ubiegać się o ochronę prawną znaku towarowego przez rejestrację w Urzędzie Patentowym RP. Wniosek o udzielenie prawa ochronnego przez Urząd Patentowy RP na indywidualny znak towarowy może złożyć każda osoba fizyczna lub prawna. dzielone prawo ochronne podlega wpisowi do rejestru znaków towarowych i daje prawo (przez 10 lat) wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze RP. Ochrona znaku ma charakter terytorialny i ogranicza się do terytorium państwa, w którym została udzielona. Możliwe jest zgłoszenie znaku towarowego w urzędach patentowych innych państw i uzyskanie jego ochrony na ich terytoriach (np. w przypadku państw Unii Europejskiej możliwe jest uzyskanie ochrony przez rejestrację znaku towarowego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante). *za: „Prawo własności przemysłowej”, Praca zbiorowa pod redakcją U. Promińskiej, Defin, 2005, str. 208 Informacja o autorze| DOROTA ŻUROWSKA, radca prawny z kancelarii Rachelski i Wspólnicy

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.