Akademia prawa pracy 1821

Pracownik pracował w spółce A do 30 września 2011 r. W 2013 r. został zatrudniony w spółce B wydzielonej uprzednio z A.Czy na długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę będzie miał wpływ okres zatrudnienia u pierwszego pracodawcy?
Artykuł 36 par. 1 k.p. uzależnia długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony od długości okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Jedynie gdy zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231 k.p. lub w innych przypadkach, gdy nowy pracodawca jest następcą prawnym poprzedniego, do okresu zatrudnienia wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u byłego pracodawcy. Niejednoznaczność zawarta w tym przepisie (art. 36 k.p.) jest powodem niejednolitego orzecznictwa sądowego. W wyroku z 28 marca 2002 r. (sygn. akt I PKN 81/01 ) Sąd Najwyższy przyjął, że okres zatrudnienia u danego pracodawcy to okres pracy na podstawie wypowiadanej umowy zawartej na czas nieokreślony, a nadto nieprzerwane okresy zatrudnienia u tego samego pracodawcy na podstawie kilku kolejno nawiązywanych stosunków pracy (np. na okres próbny i na czas nieokreślony). Jeśli między jednym stosunkiem pracy a drugim jest przerwa, to okres zatrudnienia w ramach tego pierwszego należy traktować jako okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy. Może on być zaś zaliczony do stażu warunkującego długość okresu wypowiedzenia tylko wtedy, gdy nastąpiła zmiana pracodawcy. Z kolei SN w uchwale z 15 stycznia 2003 r. (sygn. akt III PZP 20/02) stwierdził, że przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony uwzględnia się wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego pracodawcy. W omawianym przypadku pracownik pozostał w spółce dzielonej – nie został przeniesiony w trybie art. 231 k.p. do nowo powstałej firmy. Ponadto między 2011 a 2013 r., tj. zatrudnieniem w spółce A, a następnie w B, mamy kilkuletnią przerwę.
W stosunku do pracownika nie powinien mieć zastosowania art. 36 par. 11 k.p., tj. nie należy wliczać do okresu zatrudnienia pracownikowi okresu zatrudnienia w spółce A do 2011 r. Należy pamiętać, że w przypadku pracownika nie doszło do następstwa prawnego w tym samym stosunku pracy.

Menu